Постанова КМУ №805 "Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 липня 2009 р. N 805

Київ

Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та правила обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", що додається.

Прем'єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

___________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2009 р. N 805

ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА
обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"

1. Цей Порядок та правила визначають механізм проведення обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (далі - обов'язкове страхування майнових ризиків) з метою захисту інтересів довірителів під час будівництва житла, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів, залучених від фізичних і юридичних осіб в управління.
2. Терміни, що вживаються в цих Порядку та правилах, мають таке значення:
вигодонабувач - особа, яка у разі настання страхового випадку отримує страхове відшкодування згідно з договором обов'язкового страхування майнових ризиків (далі - договір обов'язкового страхування);
страховик - фінансова установа, якій видано в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
страхувальник - довіритель, який відповідно до договору про участь у фонді фінансування будівництва (далі - договір про участь у фонді) передав кошти в управління управителю.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про страхування" та "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".
3. Суб'єктами обов'язкового страхування майнових ризиків є вигодонабувачі, страхувальники та страховики.
4. Предметом договору обов'язкового страхування майнових ризиків є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з виконанням умов договору про участь у фонді.
Майновими ризиками, що підлягають обов'язковому страхуванню, за договором про участь у фонді є:
несвоєчасне введення в експлуатацію об'єкта будівництва та/або об'єкта інвестування;
невідповідність технічних характеристик об'єкта будівництва та/або об'єкта інвестування, обладнання, яке встановлюється на об'єкті інвестування для подальшої передачі у власність довірителя, умовам договору управителя із забудовником або проектної декларації, вимогам державних стандартів, норм і правил;
невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання робіт на об'єкті будівництва та/або об'єкті інвестування, передбачених договором про участь у фонді;
відсутність технічної документації (паспортів, сертифікатів, гарантійних документів) на обладнання, яке встановлюється на об'єкті інвестування і в подальшому передається у власність довірителя;
ненадання управителем довірителю інформації, передбаченої Правилами фонду чи договором про участь у фонді, що призвело до завдання шкоди довірителю або спричинило виникнення додаткових зобов'язань довірителя перед управителем.
5. Страховим випадком є настання події (подій) за одним, кількома або всіма майновими ризиками, передбаченими абзацами третім - сьомим пункту 4 цих Порядку та правил, внаслідок якої страховик повинен здійснити виплату страхового відшкодування.
6. Страхувальник укладає договір обов'язкового страхування за формою згідно з додатком одночасно з договором про участь у фонді.
7. Під час укладання договору обов'язкового страхування страховик має право отримувати від страхувальника, управителя та забудовника інформацію та документи, необхідні для проведення оцінки страхового ризику.
8. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дати надходження інформації про настання страхового випадку в будь-який можливий спосіб повідомити страховикові про такий випадок.
9. Страхова сума за договором обов'язкового страхування визначається в розмірі суми договору про участь у фонді на дату його укладення.
10. Максимальний страховий тариф не повинен перевищувати одного відсотка страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування. Розмір страхового платежу, який підлягає внесенню згідно з договором обов'язкового страхування, визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф. Страховий платіж вноситься одноразово.
11. Для отримання страхового відшкодування страхувальник повинен подати страховикові такі документи:
1) заяви про:
настання страхового випадку;
виплату страхового відшкодування;
2) копії:
договору обов'язкового страхування;
договору про участь у фонді;
платіжного документа, що підтверджує перерахування коштів управителю за договором про участь у фонді;
3) документ, який підтверджує настання страхового випадку.
12. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у його виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 календарних днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 11 цих Порядку та правил.
Страховик здійснює виплату відшкодування потягом 10 днів з дати прийняття рішення про його виплату.
Про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик письмово повідомляє у триденний строк з дати прийняття такого рішення страхувальникові та вигодонабувачеві з обґрунтуванням причини.
13. У разі настання страхового випадку за одним, кількома або всіма майновими ризиками, передбаченими абзацами третім - сьомим пункту 4 цих Порядку та правил, розмір страхового відшкодування не може перевищувати страхової суми.
14. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:
1) вчинення страхувальником та/або вигодонабувачем навмисних дій, що призвели до настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, необхідною обороною (без перевищення її меж) або захистом майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Дії страхувальника та/або вигодонабувача, на користь якого укладено договір обов'язкового страхування, кваліфікуються відповідно до законодавства;
2) вчинення страхувальником та/або вигодонабувачем умисного злочину, що призвело до настання страхового випадку;
3) подання страхувальником свідомо недостовірних відомостей про предмет страхування або про факт настання страхового випадку;
4) відшкодування страхувальникові в повному обсязі збитків за майновим страхуванням особою, винною у їх заподіянні;
5) несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважної причини або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
Договором обов'язкового страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування за умови, що вони не суперечать закону або цим Порядку та правилам.
15. Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

______________________________________________________________

Додаток
до Порядку та правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"

___ ____________ 200_ р.


Страховик ___________________________________________________________
(найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження,
серія, номер і дата видачі ліцензії та строк її дії)
_______________________________________________________________ (далі - страховик),
з одного боку, та страхувальник ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________
дата народження фізичної особи або
_____________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи, її найменування)
(далі - страхувальник), який є довірителем фонду та уклав договір про участь у фонді фінансування будівництва (далі - договір про участь у фонді) _________________________________________,
(дата укладення і номер договору)
з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене.
Вигодонабувачем за цим договором є: _____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________________________________________
дата народження, адреса проживання фізичної особи
______________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові керівника
_______________________________________________________________________
юридичної особи, її найменування, підстава)

Предмет договору

1. Договір укладено відповідно до Порядку та правил обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. N 805 (далі - Порядок та правила).
2. Предметом обов'язкового страхування майнових ризиків є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з виконанням умов договору про участь у фонді.
3. Майновими ризиками за договором про участь у фонді, що підлягають обов'язковому страхуванню, є:

  • несвоєчасне введення в експлуатацію об'єкта будівництва та/або об'єкта інвестування;
  • невідповідність технічних характеристик об'єкта будівництва та/або об'єкта інвестування, обладнання, яке встановлюється на об'єкті інвестування для подальшої передачі у власність довірителя, умовам договору управителя із забудовником або проектної декларації, вимогам державних стандартів, норм і правил;
  • невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання робіт на об'єкті будівництва та/або об'єкті інвестування, передбачених договором про участь у фонді;
  • відсутність технічної документації (паспортів, сертифікатів, гарантійних документів) на обладнання, яке встановлюється на об'єкті інвестування і в подальшому передається у власність довірителя;
  • ненадання управителем довірителю інформації, передбаченої Правилами фонду чи договором про участь у фонді, що призвело до завдання шкоди довірителю або спричинило виникнення додаткових зобов'язань довірителя перед управителем.

Страхова сума, страховий тариф та страховий платіж

4. Страхова сума становить відповідно до договору про участь у фонді на дату його укладення __________________ гривень.
5. Страховий тариф становить ____________________ гривень.
6. Сума страхового платежу становить ______________ гривень і сплачується одноразово до ___ ____________ 20__ року.
7. Загальна сума страхових відшкодувань не може перевищувати встановлену договором страхову суму.

Страховий випадок

8. Страховим випадком є настання події (подій) за одним, кількома або всіма майновими ризиками, передбаченими у пункті 3 цього договору, внаслідок якої страховик повинен здійснити виплату страхового відшкодування.

Умови виплати страхового відшкодування

9. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором на підставі заяви страхувальника та страхового акта, який складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що визначається страховиком, протягом 10 календарних днів після підписання страхового акта.
10. Для отримання страхового відшкодування страхувальник повинен подати страховикові такі документи:
1) заяви про:
настання страхового випадку;
виплату страхового відшкодування;
2) копії:
договору обов'язкового страхування;
договору про участь у фонді;
платіжного документа, що підтверджує перерахування коштів управителю за договором про участь у фонді;
3) документ, який підтверджує настання страхового випадку.
11. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у його виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 календарних днів з дати надходження всіх необхідних документів.
Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 10 днів з дати прийняття рішення про його виплату.
Про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик письмово повідомляє у триденний строк з дати прийняття такого рішення страхувальникові та вигодонабувачеві з обґрунтуванням причини.

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

12. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:
1) вчинення страхувальником та/або вигодонабувачем навмисних дій, що призвели до настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, необхідною обороною (без перевищення її меж) або захистом майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Дії страхувальника та/або вигодонабувача, на користь якого укладено договір обов'язкового страхування, кваліфікуються відповідно до законодавства;
2) вчинення страхувальником та/або вигодонабувачем умисного злочину, що призвело до настання страхового випадку;
3) подання страхувальником свідомо недостовірних відомостей про предмет страхування або про факт настання страхового випадку;
4) відшкодування страхувальникові в повному обсязі збитків за майновим страхуванням особою, винною у їх заподіянні;
5) несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважної причини або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
6) виникнення інших підстав, передбачених законом або Порядком та правилами.

Права та обов'язки сторін

13. Страховик зобов'язується:
1) ознайомити страхувальника з умовами, Порядком та правилами обов'язкового страхування;
2) дотримуватися умов договору;
3) вжити протягом двох робочих днів з дати надходження інформації про настання страхового випадку заходів до оформлення всіх документів, необхідних для здійснення своєчасної виплати страхового відшкодування страхувальникові;
4) у разі настання страхового випадку здійснити протягом 10 календарних днів після підписання страхового акта виплату страхового відшкодування;
5) у разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити у триденний строк з дати його прийняття страхувальникові та вигодонабувачеві з обґрунтуванням причини;
6) за заявою страхувальника переукласти з ним договір обов'язкового страхування у разі зменшення страхового ризику або збільшення вартості майна;
7) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім установлених законом випадків.
14. Страхувальник зобов'язується:
1) своєчасно внести страховий платіж у розмірі та у строк, що визначені договором;
2) під час укладення договору обов'язкового страхування подати страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для проведення оцінки страхового ризику, та інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
3) повідомити страховикові про інші укладені договори страхування щодо предмета договору;
4) вживати заходів до запобігання виникненню та зменшення розміру збитків у разі настання страхового випадку;
5) протягом 10 календарних днів з дати надходження інформації про настання страхового випадку у будь-який можливий спосіб повідомити про це страховикові.
15. Страховик має право:
1) перевіряти подану страхувальником інформацію та дотримання ним умов договору;
2) припинити дію договору відповідно до законодавства та умов договору;
3) відмовити у передбачених договором випадках у виплаті страхового відшкодування;
4) вимоги, які страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, винної у завдаванні збитків, після виплати страхового відшкодування.
16. Страхувальник має право:
1) достроково припинити дію договору відповідно до законодавства та умов договору;
2) змінити умови договору після узгодження із страховиком умов страхування у разі зміни оцінки ризику;
3) отримати згідно з умовами договору страхове відшкодування у разі настання страхового випадку;
4) отримати від страховика дублікат договору в разі його втрати;
5) оскаржити в судовому порядку відмову страховика у виплаті страхового відшкодування.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

17. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.
18. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати страхувальникові неустойки (пені) у розмірі ______ гривень за кожний день прострочення.
19. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

Порядок зміни умов і припинення дії договору

20. Умови договору змінюються за згодою сторін шляхом оформлення додатка, засвідченого підписами та скріпленого печатками сторін, який є невід'ємною частиною договору.
21. Дія договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:
1) закінчення строку дії договору;
2) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;
3) невнесення страхувальником страхового платежу в установлений договором строк;
4) зміни оцінки ризику;
5) припинення дії договору про участь у фонді;
6) ліквідації страховика в установленому законодавством порядку;
7) прийняття судового рішення про визнання договору недійсним.
22. Дію договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору одна сторона зобов'язана повідомити іншій не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати припинення дії договору та поінформувати про це управителя.
23. У разі дострокового припинення дії договору на вимогу страхувальника страховик повертає суму страхових платежів за період до закінчення строку дії договору з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальникові суму внесених ним страхових платежів у повному обсязі.
24. У разі дострокового припинення дії договору на вимогу страховика страхувальникові повертається сума внесених ним страхових платежів у повному обсязі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому суму страхових платежів за період до закінчення строку дії договору з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за договором.

Строк дії договору

25. Договір набирає чинності з ___ ____________ 200_ р. та діє до ___ ____________ 200_ року.
26. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.
27. Адреси та реквізити сторін


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ