Розпорядження „Про затвердження Положення про критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика”


Тема Законы. Стандарты. Solvency II

Фориншурер

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження „Про затвердження Положення про критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика”.

Проект Положення про критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика (далі – проект Положення) розроблено з метою забезпечення стабільності діяльності страховиків та захисту прав споживачів послуг у сфері страхування, а також із метою запобігання можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності страховиків.

Метою державного регулювання є забезпечення платоспроможності страховиків та посилення захисту майнових інтересів споживачів страхових послуг шляхом встановлення єдиних вимог щодо наявності у страховика достатнього обсягу активів, що відповідають страховим та іншим зобов’язанням, а також вимогам до капіталу страховика. Впровадження єдиних вимог до структури та якості активів, які приймаються для забезпечення виконання страхових та інших зобов’язань і капіталу, дасть змогу забезпечити поглинання частини ризиків страхової діяльності, не передбачених при формуванні страхових резервів, посилить захист майнових інтересів споживачів страхових послуг.

Запровадження даного Положення дозволить:

– встановити механізм державного регулювання щодо встановлення єдиних вимог до обсягу активів, які приймаються для забезпечення виконання страхових та інших зобов’язань і капіталу страховика, а також їх достатності;

– встановити відповідність структури активів умовам щодо безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості;

– сприяти переходу на рівень європейського законодавства у цій сфері діяльності.

– забезпечити посилення захисту інтересів споживачів страхових послуг.

Проект Положення розроблений відповідно до вимог статей 28 та 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 30 та 31 Закону України „Про страхування”, підпунктів 11, 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта необхідно надавати у письмовій та/або електронній формі протягом одного місяця від дня розміщення цього повідомлення на адресу Держфінпослуг info@dfp.gov.ua

__________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження Положення
про критерії та нормативи достатності
капіталу, диверсифікованості
та якості активів страховика

Відповідно до статей 28 та 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 11, 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292, та з метою забезпечення стабільності діяльності страховиків і захисту прав споживачів послуг у сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика (далі – Положення), що додається.

2. Страховикам привести свої активи у відповідність до вимог Положення з урахуванням пунктів 3 – 9 цього розпорядження щодо дотримання нормативів достатності капіталу І, ІІ та ІІІ до 30 вересня 2008 року.

3. До 1 січня 2009 року до суми прийнятних активів, яка розраховується з метою дотримання нормативів достатності капіталу ІІ та ІІІ, може включатися нерухоме майно відповідно до підпункту 2.3 пункту 2 розділу 4 Положення та підпункту 2.3 пункту 2 розділу 5 Положення в розмірі не більше 30 відсотків страхових резервів.

4. До 1 січня 2011 року до суми прийнятних активів, яка розраховується з метою дотримання нормативу достатності капіталу І, може включатися нерухоме майно, що утримується страховиком з метою надання послуг або адміністративною метою.

5. До 1 січня 2011 року до суми прийнятних активів, яка розраховується з метою дотримання нормативу достатності капіталу І, може включатися непрострочена дебіторська заборгованість, яка виникла за укладеними договорами страхування та договорами перестрахування з перестрахувальниками, і строк якої становить не більше трьох місяців на дату розрахунку, – у розмірі, який не перевищує 10 відсотків величини нормативного обсягу активів страховика, розрахованої відповідно до вимог підпункту 1.1 пункту 1 розділу 2 Положення.

6. До 1 січня 2011 року до суми прийнятних активів, яка розраховується з метою дотримання нормативу достатності капіталу І, можуть включатися активи, необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності (за винятком нерухомого майна): комп'ютерне устаткування, оргтехніка, транспортні засоби, меблі, офісне й інше устаткування, програмне забезпечення, придбане для цілей основної діяльності страховика, – у розмірі, який не перевищує 15 відсотків величини нормативного обсягу активів страховика, розрахованої відповідно до вимог підпункту 1.1 пункту 1 розділу 2 Положення.

7. До 30 червня 2009 року до суми прийнятних активів, яка розраховується з метою дотримання нормативів достатності капіталу ІІ та ІІІ, може включатися нерухоме майно, що утримується страховиком з метою надання послуг або адміністративною метою.

8. Вимога підпункту 2.3 пункту 2 розділу 4 Положення та підпункту 2.3 пункту 2 розділу 5 Положення в частині обмеження щодо прийняття до суми прийнятних активів не більше 10 відсотків страхових резервів в один об'єкт нерухомого майна починає застосовуватися з 1 січня 2009 року.

9. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

10. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії – директора департаменту страхового нагляду.

Додатки

___________________________

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Положення про критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика”
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект Положення про критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика (далі – проект Положення) розроблено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України з метою забезпечення стабільності діяльності страховиків та захисту прав споживачів послуг у сфері страхування, а також із метою запобігання можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності страховиків.

Відповідно до статті 29 Закону України „Про "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" до основних напрямків нагляду віднесено нагляд за дотриманням встановлених критеріїв та нормативів достатності щодо капіталу та платоспроможності, а також якості активів.

Платоспроможність страхової компанії характеризується можливістю страховика виконати за рахунок власних активів свої зобов’язання, як поточні, так і майбутні.

Для забезпечення своєї платоспроможності страховикам необхідно мати обсяг якісних активів, який є не меншим обсягу страхових та інших зобов’язань.

Крім того, діяльність страхових компаній пов’язана з низкою ризиків, що виникають у результаті непевності щодо майбутніх подій. До таких ризиків належать: ризик страхової діяльності, кредитний, процентний, валютний, операційний, ризик ліквідності тощо. Страхові компанії повинні контролювати ризики шляхом розробки і реалізації політики управління ризиками. Для забезпечення покриття збитків, пов’язаних із ризиками страхової діяльності, страховиком створюються страхові резерви, кошти яких розміщуються в активи визначених категорій.

Збитки, які пов’язані з іншими ризиками, покриваються за рахунок капіталу страховика, який забезпечує своєрідний буфер для покриття будь-яких збитків у разі нездатності достатньо контролювати ризики. Страхові компанії мають забезпечити достатність капіталу і здатність формувати, в разі необхідності, додатковий капітал. Для цього встановлюються певні вимоги до капіталу, в тому числі – щодо його достатності.

Законом України „Про страхування” встановлено вимоги до мінімального розміру статутного фонду страховика та його формування, дотримання нормативного запасу платоспроможності. Питання достатності активів страховика для забезпечення зазначених вимог з урахуванням їх якості на даний час не врегульовано.

Правовою підставою для прийняття регуляторного акта є вимоги статей 28 та 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 30 та 31 Закону України „Про страхування”, підпунктів 11, 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292.

Враховуючи вищезазначене, прийняття запропонованого Положення є необхідним, оскільки ним встановлюються вимоги до активів, які приймаються для забезпечення достатності капіталу страховика, які відповідають нормам європейського законодавства, вимогам щодо достатності капіталу Міжнародної асоціації органів нагляду у сфері страхування (IAIS) та сучасним тенденціям розвитку ринку страхових послуг.2. Визначення цілей державного регулювання

Метою державного регулювання є забезпечення платоспроможності страховиків та посилення захисту майнових інтересів споживачів страхових послуг шляхом встановлення єдиних вимог щодо наявності у страховика достатнього обсягу активів, що відповідають страховим та іншим зобов’язанням, а також вимогам до капіталу страховика.

Запровадження даного Положення дозволить:

– встановити вимоги до якості активів, які приймаються не тільки для забезпечення виконання страхових та інших зобов’язань, а й для забезпечення вимог мінімального статутного капіталу та нормативного запасу платоспроможності;

– встановити відповідність структури активів умовам щодо безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості;

– сприяти переходу на рівень європейського законодавства у цій сфері діяльності.3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей та аргументування переваги обраного способу

Альтернативним способом досягнення встановленої мети є врегулювання питання шляхом встановлення порядку розрахунку фактичного запасу платоспроможності та встановлення вимог до якості активів, вільних від зобов’язань, та які покривають фактичний запас платоспроможності, що повинен бути не менший нормативного запасу платоспроможності або розміру мінімального статутного капіталу.

Держфінпослуг обрано спосіб досягнення встановленої мети шляхом встановлення єдиних вимог до активів, що забезпечують виконання не тільки вимог щодо нормативного запасу платоспроможності (або розміру мінімального статутного капіталу), а й виконання страхових та інших зобов’язань.

У разі прийняття варіанту щодо встановлення вимог до якості активів, вільних від зобов’язань, які покривають фактичний запас платоспроможності, залишається поза увагою державного нагляду наявність активів належної якості, що забезпечують виконання страховиком нестрахових зобов’язань.

Впровадження єдиних вимог до структури та якості активів, які приймаються для забезпечення виконання страхових та інших зобов’язань і капіталу, дасть змогу забезпечити належний нагляд за платоспроможністю страховика, а також посилить захист майнових інтересів споживачів страхових послуг.4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Це Положення встановлює вимоги щодо наявності у страховика активів прийнятної якості, які забезпечують виконання страхових та інших зобов’язань, а також виконання ними вимог щодо нормативного запасу платоспроможності.

Аналіз діяльності страховиків виявив негативні моменти при формуванні їхніх активів, такі, як наявність нематеріальних активів, акцій, по яких не сплачуються дивіденди і які не обертаються на організованому ринку тощо.

Тому впровадження нормативів достатності капіталу зумовлене необхідністю більш чіткого контролю за величиною та якістю активів страховика, що дозволить запобігти розмиванню його активів.

При цьому Положенням передбачено, що у разі недотримання страховиком вимог щодо нормативів достатності капіталу страховик надає до Держфінпослуг письмові пояснення та план здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення, розроблений та затверджений страховиком з метою дотримання нормативів достатності капіталу.

Державний контроль за дотриманням страховиками вимог цього Положення здійснюватиметься Держфінпослуг відповідно до законодавства України. У разі виявлення порушень страховиком вимог цього Положення до страховика застосовуватимуться заходи впливу відповідно до законодавства України.

Також департаментом страхового нагляду та інформаційно-аналітичним відділом управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції Держфінпослуг проводитиметься обробка та відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу квартальної звітності, що подаватиметься страховиками.5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оскільки розпорядження Держфінпослуг мають обов’язковий характер для всіх страховиків, цілі державного регулювання будуть досягнуті шляхом відстеження та контролю за дотриманням цими страховиками встановлених проектом Положення вимог.

Досягненням встановлених цілей у разі прийняття запропонованого Положення буде встановлення єдиних вимог до структури активів, які приймаються для забезпечення виконання страхових та інших зобов’язань і капіталу страховика.

Очікувані наслідки дії Положення не передбачають нанесення шкоди учасникам страхового ринку та ринку фінансових послуг у цілому.

Контроль за додержанням вимог цього Положення є складовою частиною державного регулювання та нагляду за діяльністю страховиків і здійснюватиметься департаментом страхового нагляду Держфінпослуг шляхом аналізу передбаченої цим Положенням звітності, проведення виїзних та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться відповідно до нормативно-правових актів, затверджених Держфінпослуг.

Реалізація запропонованого Положення не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Положення вдосконалить регулювання відносин у сфері страхування, позитивно позначиться на платоспроможності і фінансовій стійкості страховиків, обумовить посилення страхового нагляду та сприятиме захисту інтересів страхувальників.

Впровадження даного нормативно-правового акта дасть змогу:

– встановити механізм державного регулювання щодо встановлення єдиних вимог до структури активів, які приймаються для забезпечення виконання страхових та інших зобов’язань, і капіталу страховика, а також їх достатності;

– забезпечити посилення захисту інтересів споживачів страхових послуг.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Розпорядженням Держфінпослуг встановлюється вимога до страховиків привести свої активи у відповідність до вимог Положення щодо дотримання нормативів достатності капіталу І, ІІ та ІІІ до 30 вересня 2008 року.

З метою забезпечення можливості своєчасного запровадження та дотримання страховиками нормативів достатності капіталу І, ІІ та ІІІ розпорядженням встановлені різні терміни початку застосування деяких вимог регуляторного акта.8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта характеризують ефективність функціонування системи страхування та дотримання страховиками вимог законодавства, що регулює відносини у сфері страхування. Такими показниками є:

– кількість страхових організацій, які отримали ліцензії Держфінпослуг на здійснення видів страхування, інших, ніж страхування життя;

кількість страхових організацій, які отримали ліцензії Держфінпослуг на здійснення страхування життя;

оцінка діяльності зазначених страховиків стосовно забезпечення платоспроможності на основі інформації, яка подаватиметься страховиками згідно з додатком до Положення, а також шляхом аналізу показників безвиїзних та виїзних перевірок, які здійснюються департаментом страхового нагляду Держфінпослуг.

Станом на 01.05.2008:

кількість страховиків, які отримали ліцензії Держфінпослуг на здійснення видів страхування, інших, ніж страхування життя – 391;

кількість страховиків, які отримали ліцензії Держфінпослуг на здійснення страхування життя – 70.

Інформованість страховиків щодо основних положень регуляторного акта здійснюватиметься шляхом оприлюднення його відповідно до законодавства.

Надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, що пов’язані з дією запропонованого Положення, не передбачається.9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

За додержанням вимог Положення здійснюватиметься постійний контроль як частина державного регулювання та нагляду за діяльністю страхових компаній у частині дотримання вимог щодо достатності прийнятних активів. Контроль здійснюватиметься департаментом страхового нагляду Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України шляхом аналізу наданої згідно з цим Положенням звітності, проведення виїзних та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться відповідно до нормативно-правових актів, затверджених Держфінпослуг.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (м. Київ-001, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 234-99-07).


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ