Постанова НБУ №381 "Про внесення змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності"


Тема Законы. Стандарты. Solvency II

Автострахование на forINSURER.com

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 29.09.2006 №381

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2006 р.
за N 1167/13041

Про внесення змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності

Відповідно до статей 6 і 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 44 і 45 Закону України "Про Національний банк України", статті 19 Закону України "Про страхування" і статті 49 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та з метою врегулювання питання застосування іноземної валюти в страховій діяльності Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У преамбулі слова "Закону України "Про страхування" замінити словами "Законів України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

1.2. Пункт 2 доповнити новим підпунктом 2.5 такого змісту: "2.5. Для забезпечення виплат нерезидентам страхового відшкодування за страхувальників-резидентів або осіб, відповідальність яких застрахована відповідно до внутрішніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (далі - внутрішній договір страхування).

Для цього страховики надають уповноваженим банкам:
• копію ліцензії на здійснення страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, яка видана органом, уповноваженим здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (надається одноразово), засвідчену відбитком печатки страховика;
• заяву про виплату страхового відшкодування від особи, яка має право на таке відшкодування; внутрішній договір страхування (поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів /сертифікат/);
• документи, що підтверджують факт настання дорожньо-транспортної пригоди;
• страховий акт (аварійний сертифікат) і документи, які підтверджують розмір завданих збитків та пов'язаних з ними витрат".

У зв'язку з цим підпункт 2.5 уважати підпунктом 2.6.

1.3. Пункт 3 доповнити підпунктом 3.3 такого змісту:
"3.3. Для забезпечення виплат нерезидентам страхового відшкодування відповідно до пункту 41.1 статті 41 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Для цього МТСБУ надає уповноваженим банкам:
• копію статуту (надається одноразово), засвідчену відбитком печатки МТСБУ;
• заяву про виплату страхового відшкодування від особи, яка має право на таке відшкодування;
• документи, що підтверджують факт настання дорожньо-транспортної пригоди;
• документи, які підтверджують розмір завданих збитків та пов'язаних з ними витрат;
• наказ МТСБУ на виплату (перерахування) суми іноземної валюти".

1.4. Пункт 5 після слів "Страховики-резиденти" доповнити
словами "(крім визначених у пункті 6 цього Положення)".

1.5. Положення доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
"6. Страховики-резиденти, які мають статус страховиків із страхування відповідальності перевізників - учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України та, діючи в рамках Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, мають право купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України для перерахування платежів відповідно до договорів про перестрахування.

Для цього страховики подають уповноваженим банкам:
• копію ліцензії на страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (уключаючи відповідальність перевізника), яка видана органом, уповноваженим здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (надається одноразово), засвідчену відбитком печатки страховика;
• копії договору про перестрахування та угоди про розподіл квот за ризиками, що пов'язані з використанням книжок МДП;
• копію вимоги про сплату платежу згідно з договором перестрахування [рахунок-фактура (інвойс (invoice), дебет-ноти (debit note) тощо];
• гарантійний лист Міжнародного союзу автомобільного транспорту щодо підтвердження відповідності умов договору перестрахування загальним (стандартним) умовам страхування гарантій щодо застосування книжок МДП".

У зв'язку з цим пункт 6 уважати пунктом 7.

1.6. Пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Уповноважений банк зобов'язаний робити відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні (копії засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) та відбитком печатки клієнта або нотаріусом). Відмітка має містити дату купівлі іноземної валюти, її суму, а також засвідчується підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа чи штампа цього підрозділу або відбитком печатки уповноваженого банку".

2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови А.В.Шаповалов


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ