Проект положення Держфінпослуг про нормативи достатності капіталу та ліквідності активів страховиків


Тема Статьи

Фориншурер

ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

2005 року м. Київ №______

Про затвердження Положення про нормативи достатності капіталу та ліквідності активів страховиків та внесення змін до розпорядження від 03.02.2004 № 39

Відповідно до пункту 4 частини першої статей 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.03 № 292, з метою підтримання фінансової стабільності страховиків та обмеження ризиків по операціях із фінансовими активами Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про нормативи достатності капіталу та ліквідності активів страховиків, що додається.

2. Внести до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.04 № 39 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09.05 № 4619, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.05 за № 1153/11433) (далі - Порядок) такі зміни:

1) доповнити пункт 2.3 новим підпунктом ґ) такого змісту:
„ґ) Звіт про дотримання нормативів достатності капіталу та ліквідності активів;”.
В зв’язку з цим підпункт ґ) вважати підпунктом д);

2) доповнити Порядок додатком 5 (додається).

3. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг та Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після державної реєстрації.

5. Управлінню інформаційних технологій забезпечити внесення відповідних змін до програмного забезпечення щодо звітних даних страховиків.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії – директора департаменту страхового нагляду.


Голова Комісії В. Суслов

Протокол засідання Комісії
від ___________ № ________

__________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України від _________№______

Положення про нормативи достатності капіталу та ліквідності активів страховиків

1. Загальні положення

1.1. Терміни та умовні позначення, що використовуються в цьому Положенні:
1) Ліквідні активи (Ла) – загальний обсяг грошових коштів на поточному рахунку, готівки в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України (далі – НБУ), грошових коштів у дорозі, банківських вкладів (депозитів) та валютних вкладень за курсом НБУ на дату розрахунку;
2) Страхові резерви (Ср) – загальна сума страхових резервів страховика, розрахована відповідно до вимог нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг);
3) Частка перестраховиків у страхових резервах, що приймається до розрахунку нормативу достатності капіталу (Ч) – частка перестраховиків у страхових резервах страховика, розрахована відповідно до вимог нормативно-правових актів Держфінпослуг з урахуванням наступного обмеження. В цьому Положенні частка перестраховиків приймається до розрахунку достатності капіталу у розмірі не більше 70 відсотків від загального розміру страхових резервів страховика. Це обмеження не застосовується до страхових резервів, сформованих за такими видами страхування:
- авіаційне страхування цивільної авіації;
- страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;
- страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;
- страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;
- страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
- страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
- страхування відповідальності морського судновласника;
- страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;
- страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;
4) Зобов’язання (З) – зобов’язання страховика по балансу за вирахуванням суми страхових резервів та вирахуванням суми зобов’язань страховика за кредитами банків, наданих на термін не менше ніж три місяці, в частині, забезпеченій заставою активів страховика;
5) Нормативний запас платоспроможності (Нзп) – нормативний запас платоспроможності, який розраховується відповідно до статті 30 Закону України „Про страхування”;
6) Сума активів по балансу (Са) – загальна вартість всіх активів страховика по балансу;
7) Мінімальний капітал (См) – для страховика, який займається видами страхування, іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі статутного фонду 1 млн. євро, а для страховика, який займається страхуванням життя, - 1,5 млн. євро, виражений у національній валюті України за валютним обмінним курсом НБУ на дату розрахунку нормативу достатності капіталу;
8) Об’єкт нерухомого майна – один із таких об’єктів:
а) земельна ділянка;
б) земельна ділянка з розташованими на ній будівлями, спорудами;
в) будівля, споруда, їх частина (квартира, майстерня офісне приміщення, інше) – у разі, якщо власники земельної ділянки та розташованих на ній будівель, споруд, їх частин не поєднуються в одній особі.

2. Норматив достатності капіталу

2.1. Страховик повинен дотримуватися нормативу достатності капіталу. Визначена сума активів дозволених категорій, вимоги до якої встановлюються в розділі 4 цього Положення, на будь-яку дату має бути не меншою за нормативний обсяг активів дозволених категорій, що визначається як більша з таких величин:
1) Ср - Ч + З + Нзп;
2) Ср - Ч + З + См.

3. Норматив ліквідності активів

3.1. Страховик повинен дотримуватися нормативу ліквідності активів. Фактичний рівень ліквідності, що визначається за формулою
Ла х 100, %
Ср + З
на будь-яку дату має бути не нижчим за нормативний рівень ліквідності, який становить:
1) 20% для страховика, що здійснює види страхування, інші, ніж страхування життя;
2) 10% для страховика, що здійснює страхування життя.

4. Вимоги до визначеної суми активів дозволених категорій та особливості її розрахунку

4.1. Визначена сума активів дозволених категорій – це вартість у національній валюті частини активів страховика, що належать до перерахованих нижче категорій (дозволені категорії активів), яка визначається за балансовою вартістю активів, якщо інше не передбачено цим Положенням, з урахуванням обмежень і правил розрахунку, зазначених у цьому розділі Положення.

До визначеної суми активів дозволених категорій включаються:

1) грошові кошти на поточному рахунку, готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених НБУ, та грошові кошти в дорозі;

2) банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з валютою страхування – у кожному банку не більше 35 відсотків від суми активів по балансу;

3) нерухоме майно – не більше 20 відсотків від суми активів по балансу, при цьому вкладення в один об’єкт нерухомого майна – не більше 10 відсотків від суми активів по балансу;

4) акції та облігації українських емітентів – разом не більше 50 відсотків суми активів по балансу (з них акції не більше 25 відсотків від суми активів по балансу), у тому числі:
а) акції одного емітента – не більше 10 відсотків від суми активів по балансу;
б) облігації одного емітента – не більше 5 відсотків від суми активів по балансу;
в) акції та облігації, обіг яких зупинено, – разом не більше 7 відсотків від суми активів по балансу, при цьому акції та облігації одного емітента – не більше 2 відсотків від суми активів по балансу.

Акції та облігації українських емітентів, що включаються до визначеної суми активів дозволених категорій, повинні відповідно до норм законодавства пройти лістинг та перебувати в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку та перебувати в офіційному котируванні на фондовій біржі або знаходитися в котирувальному листі 1, 2 торговельно-інформаційної системи.

До визначеної суми активів дозволених категорій не включаються цінні папери, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Цінні папери, обіг яких зупинено, включаються до визначеної суми активів дозволених категорій у розмірі 75 відсотків від балансової вартості. Якщо протягом 6 місяців з дня зупинення обігу цінних паперів їх обіг не буде поновлений, такі цінні папери не можуть включатися до визначеної суми активів дозволених категорій.

Облігації включаються до визначеної суми активів дозволених категорій лише у випадку, якщо за цими облігаціями гарантується виплата доходу на рівні не нижче облікової ставки НБУ на дату їх придбання;

5) акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав – разом не більше 20 відсотків від суми активів по балансу. При цьому повинні виконуватися перераховані нижче умови.

а) Суверенні рейтинги в національній валюті, в іноземній валюті, за короткостроковими зобов’язаннями, за довгостроковими зобов’язаннями країни, в якій державою здійснено випуск цінних паперів, повинні бути не нижчими за один із таких:
"A3" – "Moody's Investors Service" (США);
"А" – "Standard & Poor's" (США);
"А" – "Fitch Ratings" (Великобританія).

б) Іноземний емітент облігацій повинен мати кредитний рейтинг не нижчий за один із таких:
"A3" – "Moody's Investors Service" (США);
"А" – "Standard & Poor's" (США);
"А" – "Fitch Ratings" (Великобританія).

Іноземний емітент акцій повинен провадити свою діяльність протягом не менш ніж 2 років.
Акції, облігації іноземних емітентів повинні перебувати в обігу протягом останніх 12 місяців до дати розрахунку визначеної суми активів дозволених категорій на організованих фондових ринках та пройти лістинг на одній із таких фондових бірж: Нью-Йоркська фондова біржа (New York Stock Exchange Inc.), Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange), Токійська фондова біржа (Tokyo Stock Exchange), Німецька біржа /Франкфуртська фондова біржа/ (Deutsche Borse AG) або в торговельно-інформаційній системі НАСДАК (National Association of Securities Dealers Inc.);

6) іпотечні сертифікати, за якими гарантується виплата доходу на рівні не нижче облікової ставки НБУ на дату їх придбання, – не більше 30 відсотків від суми активів по балансу;

7) цінні папери, що емітуються державою, – не більше 50 відсотків від суми активів по балансу;

8) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, – не більше 20 відсотків від суми активів по балансу, з них в окремий об'єкт інвестування – не більше 5 відсотків від суми активів по балансу, за виключенням інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою;

9) банківські метали – не більше 30 відсотків від суми активів по балансу, при цьому на поточних та вкладних (депозитних) рахунках у банківських металах у кожному банку – не більше 10 відсотків від суми активів по балансу;

10) інвестиції в довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва у випадку, якщо страховик здійснює страхування життя – не більше 10 відсотків від суми активів по балансу;

11) кредити страхувальникам у випадку, якщо страховик здійснює страхування життя – не більше 10 відсотків від суми активів по балансу;

12) дебіторська заборгованість страхувальників, перестраховиків, перестрахувальників, страховиків та страхових посередників, яка виникла в результаті операцій страхування та перестрахування і строк якої становить не більше трьох місяців, – не більше 10 відсотків від суми активів по балансу.

4.2. Частина визначеної суми активів дозволених категорій, що сформована в іноземній валюті (акції, облігації іноземних емітентів, цінні папери іноземних держав, валютні вкладення згідно з валютою страхування тощо), не повинна перевищувати суми зобов’язань в іноземній валюті за договорами страхування (перестрахування).

4.3. До визначеної суми активів дозволених категорій не включаються:

1) активи, на які право власності страховика обмежене (надання під заставу, застосування заходів забезпечення виконання невиконаних у термін податкових зобов'язань тощо);

2) дебіторська заборгованість (крім зазначеної в пункті 4.1 цього Положення);

3) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, випущені страховиками;

4) акції, облігації юридичної особи, що відповідно до повноважень, визначених установчими документами страховика, договором чи іншим документом, або повноважень, які випливають з її права власності або права власності особи, яку вона представляє, на активи страховика, контролює його діяльність або має змогу будь-яким чином впливати на дії страховика (цінні папери афілійованих осіб);

5) кошти, надані банкам на умовах субординованого боргу;

6) активи, не зазначені в пункті 4.1.

4.4. Активи дозволених категорій, що відповідають вимогам пункту 4.1 та включаються до визначеної суми активів дозволених категорій, при розміщенні в одній юридичній особі можуть становити разом не більше 35 відсотків від суми активів по балансу, в тому числі:
1) грошові кошти, банківські вклади (депозити), валютні вкладення, банківські метали - на рахунках, відкритих у цій юридичній особі;
2) акції, облігації, іпотечні сертифікати - емітентом яких є ця юридична особа;
3) дебіторська заборгованість цієї юридичної особи;
4) кредити страхувальнику у випадку, якщо страховик здійснює страхування життя;
5) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, в тому числі інвестиції в довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва у випадку, якщо страховик здійснює страхування життя.

5. Контроль за дотриманням вимог цього Положення

5.1 Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до чинного законодавства України.

6. Перехідні положення

6.1. Страховики, які отримали ліцензію на здійснення страхування до набрання чинності цього Положення, повинні привести свої активи у відповідність до вимог розділу 2 цього Положення до 31 грудня 2008 року. При цьому такі страховики повинні сформувати свої активи таким чином:
1) до 31 грудня 2005 року визначена сума активів дозволених категорій має бути не меншою ніж 50 відсотків від нормативного обсягу активів дозволених категорій відповідно до розділу 2 цього Положення;
2) до 31 грудня 2006 року визначена сума активів дозволених категорій має бути не меншою ніж 70 відсотків від нормативного обсягу активів дозволених категорій відповідно до розділу 2 цього Положення;
3) до 31 грудня 2007 року визначена сума активів дозволених категорій має бути не меншою ніж 90 відсотків від нормативного обсягу активів дозволених категорій відповідно до розділу 2 цього Положення.

6.2. До 31 грудня 2008 року до визначеної суми активів дозволених категорій можуть включатись акції та облігації українських емітентів, що відповідають вимогам підпункту 4 пункту 4.1 цього Положення та знаходяться в котирувальному листі 3 торговельно-інформаційної системи.

Заступник Голови Держфінпослуг Мосійчук Т.К.


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Положення про нормативи достатності капіталу та ліквідності активів страховиків (далі – Положення) розроблено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг).

1. Визначення проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання
Відповідно до пункту 4 статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Держфінпослуг встановлює обов’язкові нормативи достатності капіталу та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях із фінансовими активами.
Діяльність страхових компаній пов’язана з низкою ризиків, що виникають у результаті непевності щодо майбутніх подій. До таких ризиків належать: ризик страхової діяльності, кредитний, процентний, валютний, операційний, ризик ліквідності тощо. Страхові компанії повинні контролювати ризики шляхом розробки і реалізації політики управління ризиками. Для забезпечення покриття збитків, пов’язаних із ризиками страхової діяльності, страховиком створюються страхові резерви, кошти яких розміщуються в активи визначених категорій.
Збитки, які пов’язані з іншими ризиками покриваються за рахунок капіталу страховика, який забезпечує своєрідний буфер для покриття будь-яких збитків у разі нездатності достатньо контролювати ризики. Страхові компанії мають забезпечити достатність капіталу і здатність генерувати, в разі необхідності, додатковий капітал. Для цього встановлюються певні вимоги до капіталу, в тому числі – щодо його достатності.
Аналіз діяльності страхових компаній свідчить про зростання збитковості від операцій, не пов’язаних зі страховою діяльністю (за 2004 рік 63 страхові компанії мали збитки). Це приводить до втрати частини власного капіталу і в свою чергу може призвести до значного погіршення ситуації з рівнем фінансової стійкості та платоспроможності страхових компаній.
На даний час діють розроблені Держфінпослуг Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя та Правила розміщення страхових резервів із страхування життя, якими встановлюються вимоги до активів, які приймаються для представлення таких резервів.
Законом України „Про страхування” встановлено вимоги до мінімального розміру статутного фонду страховика та його формування, дотримання нормативного запасу платоспроможності. Питання достатності активів страховика для забезпечення зазначених вимог з урахуванням їх якості та ліквідності на даний час не врегульовано.
Враховуючи вищезазначене, прийняття запропонованого Положення є необхідним, оскільки ним встановлюються вимоги до активів, які приймаються для забезпечення достатності та ліквідності капіталу страховика, а також забезпечують їх відповідність нормам європейського законодавства, вимогам щодо достатності капіталу та ліквідності IAIS (Міжнародної асоціації органів нагляду у сфері страхування) та сучасним тенденціям розвитку ринку страхових послуг.

2. Обґрунтування прийняття регуляторного акта
Положення розроблено відповідно до законів України “Про страхування”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та з урахуванням Директиви 2002/83/ЄС європейського Парламенту та Ради від 5 листопада 2002 року „По страхуванню життя”, принципів достатності капіталу і платоспроможності IAIS. Предмет регулювання Положення належить до сфери фінансових послуг як пріоритетної сфери адаптації, визначеної в статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Запровадження даного Положення дозволить:
– встановити вимоги до активів, які приймаються не тільки для представлення страхових резервів, а й для забезпечення вимог мінімального статутного капіталу та нормативного запасу платоспроможності;
– встановити відповідність структури активів умовам щодо безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості;
– сприяти переходу на рівень європейського законодавства у цій сфері діяльності.
Впровадження єдиних вимог до структури активів, які приймаються для представлення страхових резервів і капіталу, дасть змогу забезпечити поглинання частини ризиків страхової діяльності, не передбачених при формуванні страхових резервів, посилить захист майнових інтересів споживачів страхових послуг.
Перехід та наближення національного законодавства до європейського є одним із найважливіших чинників наближення України до Європейського співтовариства.

4. Визначення цілей державного регулювання
Метою державного регулювання є встановлення єдиних вимог до активів, які приймаються для представлення страхових резервів і капіталу страховика, та посилення захисту майнових інтересів споживачів страхових послуг шляхом прийняття Положення.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей
Аналіз діяльності страховиків виявив негативні моменти при формуванні їхніх активів, такі як наявність нематеріальних активів, акцій, по яких не сплачуються дивіденди і які не обертаються на ринку.
Впровадження нормативу достатності капіталу, зумовлене необхідністю більш чіткого контролю за величиною та якістю активів страховика, дозволить запобігти розмиванню його активів.
Впровадження нормативу ліквідності зумовлено необхідністю більш чіткого контролю за достатністю високоліквідних активів страховика для виконання поточних зобов’язань.
У процесі розробки Положення використано рекомендації експерта Світового банку Роберта Дж. Хобарта, що були надані Держфінпослуг у листопаді-грудні 2004 року.
Величина активів, яка приймається при розрахунку достатності капіталу повинна бути зменшена на суми, за якими неякісні активи обліковуються на балансі. Крім того, не приймаються до розрахунку активи, права страховика на які обмежено (перебувають у заставі тощо). Розрахунок нормативу достатності капіталу враховує наявність у страховика зобов’язань по страхових резервах, а також інших зобов’язань.
Прийняття зазначеного Положення встановлює вимоги, виконання яких сприяє підвищенню безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та достатності активів, що приймаються для представлення страхових резервів і капіталу, та сприяє посиленню захисту інтересів споживачів страхових послуг.
Таким чином, Держфінпослуг вважає за необхідне нормативно врегулювати це питання та закріпити цю норму нормативним документом.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта
Виконання цього Положення забезпечує дотримання вимог щодо структури активів страховика, які приймаються для представлення страхових резервів та капіталу та їх ліквідності, у відповідності з встановленими цілями державного регулювання.

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Досягненням встановлених цілей у разі прийняття запропонованого Положення буде встановлення єдиних вимог до структури активів, які приймаються для представлення страхових резервів та капіталу та їх ліквідності.
Очікувані наслідки дії Положення не передбачають нанесення шкоди учасникам страхового ринку та ринку фінансових послуг у цілому.
Контроль за додержанням вимог цього Положення є складовою частиною державного регулювання та нагляду за діяльністю страховиків і здійснюватиметься Держфінпослуг шляхом аналізу наданої передбаченої цим Положенням звітності, проведення виїзних та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться відповідно до нормативно-правових актів, затверджених Держфінпослуг.
Реалізація запропонованого Положення не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

8. Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Впровадження даного нормативно-правового акта дасть змогу:
- встановити механізм державного регулювання щодо встановлення єдиних вимог до структури активів, які приймаються для представлення страхових резервів та капіталу, їх достатності та ліквідності.
- забезпечити посилення захисту інтересів споживачів страхових послуг.

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта
Немає.

10. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Обмеження строку дії Положення немає. Строк дії Положення – постійно з дня опублікування після державної реєстрації.

11. Визначення показників результативності регуляторного акта
Надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, що пов’язані з дією запропонованого Положення, не передбачається.

12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта
За додержанням вимог Положення здійснюватиметься постійний контроль як частина державного регулювання та нагляду за діяльністю страхових компаній у частині дотримання вимог щодо достатності якісних та ліквідних активів. Контроль здійснюватиметься Департаментом страхового нагляду Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України шляхом аналізу наданої передбаченої цим Положенням звітності, проведення виїзних та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться відповідно до нормативно-правових актів, затверджених Держфінпослуг.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (м. Київ-001, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 234-50-05).

Голова Комісії
В.І. Суслов