Проект Розпорядження Держфінпослуг Про зміни до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів із страхування життя


ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

2005 року м. Київ №______

Про затвердження змін до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя

З метою удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, відповідно до статей 31 та 36 Закону України „Про страхування”, частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити зміни до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 26 листопада 2004 року N 2875, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2004 року за N 1626/10225 (додаються).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т.К.) разом з Юридичним департаментом (Чурсін О.В.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії – директора департаменту страхового нагляду.

Голова Комісії В.Суслов


Протокол N ______ засідання
Комісії від ___________2005


______________________________________________ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових послуг
України
_____________ N ______

ЗМІНИ
до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 26.11.2004 N 2875, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.12.2004 за N 1626/10225

1. Розділ 1. Загальні положення цих Правил доповнити пунктом 1.3 такого змісту:
„1.3. У разі здійснення страховиками страхування довічної пенсії у системі недержавного пенсійного забезпечення кошти резервів, сформованих за такими договорами, розміщуються відповідно до статті 49 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.

У зв‘язку з цим пункти 1.3 – 1.6 цих Правил вважати пунктами 1.4 – 1.7.

2. Пункти 3.1 – 3.3 цих Правил викласти у такій редакції:
„3.1. Величина окремих категорій активів, у тому числі утворених в іноземній вільно конвертованій валюті, приймається для представлення коштів страхових резервів із страхування життя за їх балансовою вартістю, якщо інше не передбачено цими Правилами, та у таких обсягах:
3.1.1. Грошові кошти на поточних рахунках – за виключенням розміщених на поточних рахунках грошових коштів резерву належних виплат страхових сум, не більше 10 відсотків загального розміру резервів. Резерв належних виплат страхових сум може бути представлений грошовими коштами на поточних рахунках в повному обсязі.
3.1.2. Банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з валютою страхування - разом сума грошових коштів не більше 50 відсотків загального розміру резервів, при цьому в зобов'язаннях одного банку повинно бути не більше 20 відсотків загального розміру резервів.
3.1.3. Нерухоме майно – не більше 20 відсотків загального розміру резервів, при цьому вкладення в один об’єкт нерухомого майна не більше 10 відсотків загального розміру резервів.
Об’єкт нерухомого майна – один з таких об’єктів:
а) земельна ділянка;
б) земельна ділянка з розташованими на ній будівлями, спорудами;
в) будівля, споруда, їх частина (квартира, майстерня офісне приміщення, інше) – у разі, якщо власники земельної ділянки та розташованих на ній будівель, споруд, їх частин не поєднуються в одній особі.
3.1.4. Цінні папери за вказаним нижче переліком – разом не більше 50 відсотків загального розміру резервів, у тому числі:
– акції українських емітентів – не більше 30 відсотків загального розміру резервів, при цьому акції одного емітента не більше 10 відсотків загального розміру резервів;
– облігації українських емітентів – не більше 40 відсотків загального розміру резервів, при цьому облігації одного емітента не більше 10 відсотків загального розміру резервів;
– акції та облігації українських емітентів, обіг яких зупинено, – разом не більше 7 відсотків загального розміру резервів, при цьому акції та облігації одного емітента – не більше 2 відсотків загального розміру резервів;
– акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав – разом не більше 20 відсотків загального розміру резервів;
– облігації місцевих позик - не більше 10 відсотків загального розміру резервів;
– іпотечні сертифікати, визначені законодавством України, - не більше 15 відсотків загального розміру резервів.
При цьому повинні виконуватися перераховані нижче умови.
Акції та облігації українських емітентів, що приймаються для представлення технічних резервів, повинні відповідно до норм законодавства пройти лістинг та перебувати в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, які зареєстровані у встановленому порядку та обсяги торгів на яких за результатами двох кварталів, що передують звітному, становили не менше 25 відсотків від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України, та перебувати в офіційному котируванні на фондовій біржі або знаходитися в котирувальному листі 1, 2 торговельно-інформаційної системи.
Для представлення страхових резервів не приймаються цінні папери, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Цінні папери, обіг яких зупинено, приймаються для представлення страхових резервів у розмірі 75 відсотків від балансової вартості. Якщо протягом 6 місяців з дня зупинення обігу цінних паперів їх обіг не буде поновлений, такі цінні папери не можуть прийматися для представлення страхових резервів.
Облігації українських емітентів та іпотечні сертифікати, визначені законодавством України, приймаються для представлення страхових резервів лише у випадку, якщо за цими облігаціями та іпотечними сертифікатами гарантується виплата доходу на рівні не нижче облікової ставки НБУ на дату їх придбання.
Суверенні рейтинги в національній валюті, в іноземній валюті, за короткостроковими зобов’язаннями, за довгостроковими зобов’язаннями країни, в якій державою здійснено випуск цінних паперів, повинні бути не нижчим за один з таких: "A3" ("Moody's Investors Service", США), "А" ("Standard & Poor's", США), "А" ("Fitch Ratings", Великобританія).
Іноземний емітент акцій повинен провадити свою діяльність протягом не менш ніж 2 років.
Іноземний емітент облігацій повинен мати кредитний рейтинг не нижчий за один з таких: "A3" ("Moody's Investors Service", США), "А" ("Standard & Poor's", США), "А" ("Fitch Ratings", Великобританія).
Акції та облігації іноземних емітентів повинні перебувати в обігу протягом останніх 12 місяців до дати розрахунку величини страхових резервів на організованих фондових ринках та пройти лістинг на одній з таких фондових бірж: Нью-Йоркська фондова біржа (New York Stock Exchange Inc.), Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange), Токійська фондова біржа (Tokyo Stock Exchange), Німецька біржа /Франкфуртська фондова біржа/ (Deutsche Borse AG) або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (National Association of Securities Dealers Inc.).
3.1.5. Цінні папери, що емітуються державою, - не більше 50 відсотків загального розміру резервів.
3.1.6. Права вимоги до перестраховиків – разом не більше 40 відсотків загального розміру резервів. При цьому повинні виконуватися перераховані нижче умови.
Якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-резидента нижчий за один з таких, як „В” (A.M.Best, США), "Ba" (Moody's Investors Service, США), „BB”( Standard & Poor's, США) або „BB” (Fitch Ratings, Великобританія), то права вимоги до таких перестраховиків приймаються у розмірі:
– не більше 20 відсотків загального розміру резервів до кожного такого перестраховика-резидента.
Якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента країни - члена Єдиного економічного простору нижчий за один з таких, як „В” (A.M.Best, США), "Ba" (Moody's Investors Service, США), „BB”(Standard & Poor's, США), „BB” (Fitch Ratings, Великобританія), або якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента (країни іншої, ніж країни - члена Єдиного економічного простору) нижчий за один з таких, як „В+” (A.M.Best, США), "Baа" (Moody's Investors Service, США), „BВB”(Standard & Poor's, США), „BВB” (Fitch Ratings, Великобританія), то права вимоги до таких перестраховиків-нерезидентів приймаються у розмірі:
– разом не більше 25 відсотків загального розміру резервів.
Не приймаються до структури активів права вимоги до перестраховиків-нерезидентів за ризиками, пов'язаними з дожиттям застрахованої особи до певного віку, події чи закінчення дії договору, крім ризиків, які пов'язані зі смертю застрахованої особи в будь-якому випадку та/або з нещасним випадком, що трапився, та/або в разі стійкої непрацездатності (інвалідності) унаслідок хвороби застрахованої особи.
Права вимоги до перестраховиків визначаються як сума часток перестраховиків в страхових резервах.
3.1.7. Довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва - не більше 10 відсотків загального розміру резервів.
3.1.8. Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року №1211 „ Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів”), - не більше 20 відсотків загального розміру резервів. При цьому в окремий об’єкт інвестування – не більше 5 відсотків загального розміру резервів, за виключенням інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою.
3.1.9. Банківські метали – на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в банківських металах разом не більше 10 відсотків загального розміру резервів.
3.1.10. Кредити страхувальникам-громадянам - не більше 20 відсотків загального розміру резервів.
3.2. Активи, що відповідають вимогам пункту 3.1 та приймаються для представлення страхових резервів, розміщених в одній юридичній особі, можуть складати разом не більше 35 відсотків загального розміру резервів, в тому числі:
а) грошові кошти на поточному рахунку, банківські вклади (депозити), валютні вкладення, банківські метали – на рахунках, відкритих в юридичній особі;
б) акції, облігації, іпотечні сертифікати - емітентом яких є юридична особа;
в) довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва;
г) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
3.3. Для представлення страхових резервів із страхування життя не можуть використовуватись позики (кредити, поворотна фінансова допомога, інші позикові кошти), цінні папери із зобов'язаннями зворотного викупу, цінні папери, за якими не здійснено повної оплати їх вартості, кошти, надані банкам на умовах субординованого боргу, помилково перераховані кошти на рахунок страховика, суми страхових платежів, які підлягають поверненню страхувальнику в період, наступний за звітним, відповідно до чинного законодавства.”

3. Розділ 4. Прикінцеві положення цих Правил викласти у такій редакції:
„4.1. До 1 січня 2007 року страховики можуть представити кошти страхових резервів банківськими вкладами (депозитами) та валютними вкладеннями згідно з валютою страхування разом відповідно до підпункту 3.1.2 пункту 3.1 цих Правил у розмірі не більше 60 відсотків загального розміру коштів страхових резервів.
4.2. До 1 січня 2009 року страховики можуть представити кошти страхових резервів нерухомим майном відповідно до підпункту 3.1.3 пункту 3.1 цих Правил у розмірі не більше 30 відсотків загального розміру коштів страхових резервів.
4.3. Вимога підпункту 3.1.3 пункту 3.1 цих Правил в частині вкладення не більше 10 відсотків загального розміру резервів в один об’єкт нерухомого майна починає застосовуватися з 1 січня 2009 року.
4.4. Вимога підпункту 3.1.4 пункту 3.1 цих Правил в частині представлення не більше 10 відсотків загального розміру резервів акціями одного українського емітента починає застосовуватися з 1 січня 2008 року.
4.5. До 1 січня 2009 року страховики можуть представити кошти страхових резервів акціями та облігаціями українських емітентів, що відповідають вимогам підпункту 3.1.4 пункту 3.1 цих Правил, та знаходяться в котирувальному листі 3 торговельно-інформаційної системи.
4.6. Вимога підпункту 3.1.6 пункту 3.1 цих Правил в частині обмеження щодо представлення 20 відсотками загального розміру резервів правами вимоги до одного перестраховика-резидента та обмеження щодо представлення 10 відсотками загального розміру резервів правами вимоги до перестраховиків-нерезидентів починає застосовуватися з 1 січня 2007 року.
4.7. При затвердженні плану відновлення фінансової стабільності страховика директор Департаменту страхового нагляду може прийняти рішення про тимчасове представлення коштів страхових резервів страховика активами перелічених в пункті 2.1 категорій в обсягах, що відрізняються від зазначених в розділі 3 цих Правил. Рішення директора Департаменту страхового нагляду схвалюється Комісією як колегіальним органом.
4.8. Контроль за дотриманням вимог цих Правил та застосування заходів впливу здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.”

Заступник Голови Т.К.Мосійчук

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Змін до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя (далі – Зміни), розроблених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг).

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання
На виконання вимог Постанови КМУ від 25 липня 2005 р. N 643 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1211” (далі – Постанова КМУ) Держфінпослуг повинна визначити розмір коштів страхових резервів страховиків для інвестування розвитку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою, не менше ніж 15 відсотків.
Метою прийняття регуляторного акта є врегулювання зазначеного питання щодо відповідності розміщення коштів страхових резервів чинному законодавству та вдосконалення вимог до якості категорій активів, якими представлені кошти страхових резервів.

2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта
Проект змін до „Правил розміщення страхових резервів із страхування життя” (далі – Правила), затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 26 листопада 2004 року N 2875, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2004 р. за N 1626/10225, розроблено на виконання вимог статей 31 та 36 Закону України „Про страхування” від 4 жовтня 2001року № 2745-III та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2002 року № 292, та вимог Постанови КМУ.
Після прийняття Правил Держфінпослуг було проведено відстеження результативності регуляторного акта – аналіз звітних даних страховиків у І - ІІ кварталах 2005 року, спрямований на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті.
Проведений аналіз діяльності страховиків засвідчив поступовий перехід розміщення страхових резервів у дозволені активи згідно з вимогами Правил. Разом з тим, були виявлені негативні випадки неможливості дотримання деякими страховиками умов Правил у зв’язку з наявністю недостатньо розвинутого ринку фінансових інвестиційних інструментів в Україні, які можуть призвести до невиконання зобов’язань страховика перед страхувальниками. Таким чином, враховуючи також пропозиції Ліги Страхових Організацій України, Держфінпослуг вважає за необхідне врегулювати це питання внесенням змін до окремих положень Правил.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта сприятиме уникненню правових колізій у процесі регулювання страхового ринку та дозволить вдосконалити підхід до визначення якості дозволених активів страховиків.
Прийняття регуляторного акта сприятиме виконанню вимоги Постанови КМУ щодо визначення розміру коштів страхових резервів страховиків для інвестування розвитку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою, забезпеченню фінансової стабільності страховиків, забезпеченню виконання страховиками зобов’язань за укладеними ними договорами страхування життя, захисту майнових прав та інтересів споживачів страхових послуг – страхувальників, підвищенню довіри населення до страхового ринку України.

4. Визначення цілей державного регулювання
Прийняття регуляторного акта обумовлене:
- виконанням вимоги Постанови КМУ щодо визначення розміру коштів страхових резервів страховиків для інвестування розвитку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою;
- необхідністю реального забезпечення страхових зобов’язань за договорами страхування життя, відповідно до чинного законодавства;
- вдосконаленням державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг;
- сприянням підвищенню рівня прозорості та відкритості страховиків шляхом встановлення правил розміщення страхових резервів.
Альтернативні способи досягнення встановленої мети не можуть бути запропоновані в зв’язку з тим, що відповідно до статей 31 та 36 Закону України „Про страхування” Держфінпослуг має встановити правила формування, обліку і розміщення страхових резервів.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей
Зміни до Правил розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства України та відповідає загальноприйнятим принципам розміщення страхових резервів.
Регуляторний акт встановлює вимоги, виконання яких сприяє підвищенню безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості активів, що приймаються для представлення страхових резервів із страхування життя, та посилення захисту інтересів страхувальників.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта
Впровадження змін до Правил забезпечує дотримання вимог щодо структури активів, які приймаються для представлення страхових резервів, у відповідності з встановленими цілями державного регулювання.

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта
З прийняттям регуляторного акта буде впроваджено виконання вимог Постанови КМУ та вдосконалення вимог до якості дозволених активів.
Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

8. Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Впровадження та виконання вимог, визначених регуляторним актом, сприятиме уникненню правових колізій у процесі регулювання страхового ринку та дозволить підвищити якість активів, які приймаються для представлення страхових резервів.

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта
Немає.

10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта
Регуляторний акт набирає чинності з дня державної реєстрації.

11. Визначення показників результативності регуляторного акта
Кількість страхових організацій, які здійснюють страхування життя, а також оцінка їхньої діяльності на основі показників фінансової звітності.

12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта
Звітність, що подаватиметься страховиками, які здійснюють страхування життя, аналізуватиметься Департаментом державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг та Департаментом страхового нагляду Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
В. Суслов


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ