Проект положення Держфінпослуг про внесення страховиків до реєстру фінансових установ


Тема Статті

Форіншурер

ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про затвердження Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ


Відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.09.2003р. за № 797/8118, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ (додається) як складової частини Державного реєстру фінансових установ.

2. Департаменту страхового нагляду (Корень С.О.) спільно з Юридичним департаментом (Чурсін О.В.) подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.


Голова Комісії В. Суслов

Протокол № _______засідання
Комісії від _________________

___________________________________________________

Затверджено
Розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
від „____” ___________2005р.


ПОЛОЖЕННЯ
про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків ( перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (далі - Положення про Державний реєстр фінансових установ), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг.

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає вимоги до заявника для набуття ним статусу фінансової установи та порядок внесення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) відповідної інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр).

1.2. У цьому Положенні поняття „заявник” вживається в такому значенні:
заявник:
- юридична особа, яка має намір набути статусу страховика (перестраховика) та подає документи для внесення інформації в Реєстр, видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;
- страховик (перестраховик), що подає документи для внесення змін в Реєстр, для переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, видачі його дубліката або для внесення інформації про його відокремлений підрозділ.

Інші поняття, що використовуються в цьому Положенні, вживаються відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України „Про страхування” та Положення про Державний реєстр фінансових установ.

1.3. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво) (додаток 1 до Положення про Державний реєстр фінансових установ) оформлюється Держфінпослуг та видається без зазначення в ньому строку дії і втрачає чинність після прийняття Держфінпослуг рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

1.4. Заявник має право здійснювати види діяльності з надання фінансових послуг, які зазначені в його статуті, у порядку, встановленому чинним законодавством, тільки після внесення інформації про нього до Реєстру та отримання Свідоцтва, а також отримання відповідної ліцензії. Копії Свідоцтва, засвідчені підписом керівника та завірені печаткою заявника, повинні бути розміщені в доступних для огляду місцях за місцезнаходженням заявника та його відокремлених підрозділів (за наявності таких).

1.5. Надання страховиком (перестраховиком) фінансових послуг після виключення інформації про нього з Реєстру та анулювання Свідоцтва не допускається.

1.6. Документи, які подаються заявником до Держфінпослуг, повинні відповідати таким вимогам:

1.6.1. бути викладені державною мовою;

1.6.2. містити достовірну інформацію на дату складання заяви;

1.6.3. надаватися у швидкозшивачі з внутрішнім описом;

1.6.4. довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання, а також повинні бути підписані керівником та завірені печаткою заявника;

1.6.5. електронна форма даних повинна відповідати паперовій формі, яка друкується з формату, який встановлюється Держфінпослуг.

II. Вимоги до заявника для набуття статусу фінансової установи

2.1. Заявник для набуття статусу фінансової установи повинен відповідати таким вимогам:

2.1.1. установчі документи заявника повинні відповідати вимогам законодавства з питань регулювання діяльності господарських товариств з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про страхування";

2.1.2. мати в наявності системи бухгалтерського обліку та звітності, що відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;

2.1.3. мати в наявності сформований статутний фонд при наміру займатися видами страхування, іншими, ніж страхування життя , в сумі, еквівалентній 1млн. євро, а при наміру займатися страхуванням життя - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України на день подання заяви;

2.1.4. наявності відповідної кваліфікації керівника заявника та головного бухгалтера (повна вища юридична або економічна освіта), які не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов'язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

2.1.5. мати в наявності технічні умови (у тому числі приміщення), необхідні для надання фінансових послуг своїм клієнтам та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України (у тому числі відповідне програмне забезпечення, комп'ютерну техніку, комунікаційні засоби тощо).

2.2. Заявник повинен відповідати вимогам цього Положення як на дату подання заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ, так і протягом усього строку перебування інформації про нього в Реєстрі.

III. Порядок внесення інформації про заявника до Реєстру

3.1. Для набуття статусу фінансової установи заявник подає (надсилає) до Держфінпослуг такі документи:

3.1.1. заяву про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ (додаток 2 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);

3.1.2. реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ) в паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Держфінпослуг;

3.1.3. завірену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника;

3.1.4. завірену в установленому законодавством порядку копію довідки про внесення до ЄДРПОУ;

3.1.5. завірені в установленому законодавством порядку копії установчих документів заявника ( з усіма змінами і доповненнями);

3.1.6. довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду; інформація про такого аудитора має бути внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088;

3.1.7. відомості про засновників заявника, керівництво заявника та пов'язаних осіб заявника, засвідчені підписом керівника заявника та скріплені його печаткою (додаток 1);

3.1.8. інформацію про керівника та головного бухгалтера заявника відповідно до вимог, визначених Професійними вимогами до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 13 липня 2004 року №1590, зареєстрованим в Мін’юсті України 2 серпня 2004 року за № 955/9554, а також зобов'язання керівника та працівників (службовців) заявника щодо безумовного виконання ними вимог статті 10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

3.1.9. засвідчені підписом керівника та печаткою заявника відомості про наявність приміщення, обладнання, техніки, засобів зв'язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують постійне формування поточної інформації про надання фінансових послуг клієнтам та надання звітності до уповноважених органів державної влади в довільній формі;

3.1.10. реєстраційні картки з інформацією про відокремлені підрозділи юридичної особи (за наявності підрозділів) (додаток 5 до Положення про Державний реєстр фінансових установ) в паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Держфінпослуг;

3.1.11. бізнес-план запланованої страхової (перестрахової) діяльності на термін не менш ніж три роки (додаток 2).

3.2. Якщо документи для внесення інформації до Реєстру подаються уповноваженою особою заявника, додатково пред'являються паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження такої особи.

3.3. Заяву про внесення до Реєстру разом з усіма необхідними документами юридичні особи направляють поштою або подають особисто до Держфінпослуг.
Документи, подані заявником до Держфінпослуг, приймаються за наданим описом. Опис складається заявником у двох примірниках, один з яких повертається заявнику з відміткою про дату надходження документів.

3.4. Заявник несе відповідальність згідно із законодавством та вимогами, встановленими цим Положенням, за достовірність інформації, вказаної в заяві та документах, поданих для внесення до Реєстру, та в їх електронних копіях.

3.5. Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від заявника розпорядженням Держфінпослуг має бути схвалено рішення директора департаменту страхового нагляду про внесення до Реєстру та видачу Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або про відмову у внесенні до Реєстру та видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

3.6. Заява про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ залишається без розгляду, якщо:

3.6.1. заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

3.6.2. документи оформлені з порушенням вимог чинного законодавства;

3.6.3. документи подані не в повному обсязі.

3.7. Про залишення заяви про внесення до Реєстру без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про внесення до Реєстру без розгляду в строк не більше 30 календарних днів з дня одержання документів.

3.8. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про внесення до Реєстру без розгляду, заявник може повторно подати заяву про внесення до Реєстру, яка розглядається у встановленому порядку.

3.9. Повідомлення про прийняття рішення про внесення до Реєстру або про відмову у внесенні до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову щодо внесення до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

3.10. Підставами для прийняття рішення про відмову у внесенні інформації про заявника до Реєстру є:

3.10.1. невідповідність документів заявника, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства;

3.10.2. виявлення недостовірності інформації у документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

3.10.3. невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам цього Положення.

3.11. У разі відмови у внесенні до Реєстру на підставі виявлення недостовірної інформації в поданих документах заявник може подати до Держфінпослуг нову заяву про внесення інформації до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову щодо внесення до Реєстру.

3.12. Рішення про відмову у внесенні до Реєстру може бути оскаржено в судовому порядку.

3.13. У разі прийняття Держфінпослуг позитивного рішення щодо внесення до Реєстру Держфінпослуг оформлює Свідоцтво та вносить інформацію до Реєстру не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня прийняття позитивного рішення.

3.14. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення до Реєстру не звернувся для отримання оформленого Свідоцтва, Держфінпослуг має право скасувати рішення про внесення до Реєстру.

IV. Порядок внесення інформації про відокремлений підрозділ
заявника до Реєстру

4.1. Заявник може здійснювати діяльність з надання фінансових послуг через свої відокремлені підрозділи за умови внесення інформації про кожний із цих підрозділів до Реєстру.

4.2. У разі створення нового відокремленого підрозділу, через який заявник має намір надавати фінансові послуги, заявник зобов'язаний протягом десяти днів з дня реєстрації такого відокремленого підрозділу подати відповідну інформацію та підтверджувальні документи до Держфінпослуг для внесення цієї інформації до Реєстру:

4.2.1. заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи до Реєстру (додаток 6 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);

4.2.2. реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (додаток 5 до Положення про Державний реєстр фінансових установ) у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Держфінпослуг;

4.2.3. копію документа, що засвідчує рішення заявника про створення відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та скріплену печаткою заявника;

4.2.4. копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, сторінки якого мають бути прошиті та пронумеровані, завірену підписом керівника заявника та скріплену печаткою страхової компанії.

4.3. У разі ліквідації відокремленого підрозділу заявник зобов'язаний повідомити Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про його ліквідацію та подати для внесення інформації до Реєстру такі документи:

4.3.1. заяву довільної форми про виключення відокремленого підрозділу заявника з Реєстру, завірену підписом керівника заявника та скріплену печаткою страхової компанії;

4.3.2. копію документа, що підтверджує рішення заявника про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника страхової компанії та скріплену печаткою страхової компанії;

4.3.3. Держфінпослуг вносить інформацію про ліквідацію відокремленого підрозділу заявника до Реєстру протягом десяти робочих днів з дати подання відповідної заяви.

V. Переоформлення Свідоцтва.

5.1. Підставами для переоформлення Свідоцтва є:

5.1.1. зміна найменування фінансової установи, якщо ця зміна не пов'язана з її реорганізацією;

5.1.2. зміна місцезнаходження фінансової установи.

5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва заявник зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Держфінпослуг відповідну заяву (додаток 7 до Положення про Державний реєстр фінансових установ) і нову реєстраційну картку (додаток 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ) разом зі Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. Крім того, заявник подає оригінали та/або нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зміни, зазначені в п. 5.1 цього Положення.

5.3. Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви, реєстраційної картки та документів, що додаються до неї, видає нове Свідоцтво з урахуванням змін, зазначених заявником.

5.4. У разі заміни Свідоцтва Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було замінене, з внесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше трьох робочих днів після прийняття такого рішення.

VІ. Видача дубліката Свідоцтва

6.1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:
- втрата Свідоцтва;
- пошкодження Свідоцтва.

6.2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов'язаний звернутися до Держфінпослуг та подати:
- заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 8 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);
- інформацію про публікацію оголошення у відповідних засобах масової інформації.

6.3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, заявник подає до Держфінпослуг:
- заяву про видачу дубліката Свідоцтва;
- непридатне для користування Свідоцтво.

6.4. Держфінпослуг має протягом десяти робочих днів з дати одержання заяви видати заявникові дублікат Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого.

6.5. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з внесенням відповідних змін до Реєстру протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення.

Розділ VIІ. Виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва

7.1. Підставами для виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва є:
- заява страховика про виключення з Реєстру у зв'язку з припиненням страхової діяльності;
- рішення про скасування державної реєстрації страховика;
- рішення про виключення з Реєстру за фактом виявлення недостовірної інформації в документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;
- відкликання всіх ліцензій (та/або закінчення строку їх дії) та прийняття рішення директором департаменту щодо вилучення з Реєстру.

7.2. У разі виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва на підставі заяви (додаток 9 до Положення про Державний реєстр фінансових установ) заявник повинен додати до заяви:
- копію повідомлення в засобах масової інформації про прийняття рішення про виключення з Реєстру;
- копію документа відповідного органу управління страховика, що підтверджує факт прийняття рішення про звернення до Держфінпослуг щодо виключення з Реєстру;
- бланк Свідоцтва (оригінал);
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами Держфінпослуг.

7.3. У разі отримання в установленому порядку заяви страховика (з доданням відповідних документів) про виключення з Реєстру або рішення про скасування державної реєстрації фінансової установи як юридичної особи Держфінпослуг повинна протягом тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних документів прийняти рішення про виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва за умови дотримання фінансовою установою вимог нормативно-правових актів.

VIIІ. Порядок внесення змін до інформації, яка передбачена Реєстром фінансових установ

8.1. Про внесення змін до інформації, яка зазначається в цьому Положенні та передбачена Положенням про Державний реєстр фінансових установ, заявник зобов’язаний повідомити Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати реєстрації цих змін. Для цього заявник повинен подати відповідну реєстраційну картку, в якій відбулися зміни (в електронній та паперовій формі), та відповідні підтверджувальні документи, що підтверджують наявність змін.

Розділ ІХ. Контроль за дотриманням вимог цього Положення

9.1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

Заступник Голови Комісії Мосійчук Т.К.

додатки (формат PDF)


____________________________________________________


Аналіз регуляторного впливу
Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ

Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ (далі – Положення) розробленo Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг).

1. Визначення проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання
Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118, та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було розроблено Положення, яке визначатиме додаткові вимоги до заявника, який має намір набути статусу страховика (перестраховика).

2. Обґрунтування прийняття регуляторного акта
Положення розроблено з метою виконання положень Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в порядку законодавчої ініціативи.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Запровадження даного нормативно-правового акта дозволить:
- вдосконалити здійснення державного нагляду за фінансовими установами, які мають намір набути статусу страховика (перестраховика);
- встановити особливі умови до порядку внесення інформації про заявника, який має намір набути статусу страховика (перестраховика);
- встановити вимоги, які забезпечать більш прозоре та якісне ведення Державного реєстру фінансових установ.

4. Визначення цілей державного регулювання
Метою запропонованого Положення є виконання положень Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також Закону України „Про страхування” та здійснення більш якісного та прозорого нагляду за страховою діяльністю шляхом отримання більш повної інформації від фінансових установ, які планують здійснювати страхову діяльність в Україні.
Альтернативні способи досягнення встановленої мети відсутні.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей
Прийняття зазначеного Положення є єдиним способом досягнення мети щодо врегулювання вищезазначених правовідносин у порядку, передбаченому Законом.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта
З моменту набрання чинності Положенням, Держфінпослуг зможе отримати більш повну інформацію про фінансову установу, яка має намір набути статусу страховика (перестраховика), а також оцінити план здійснення її страхової діяльності, що матиме суттєве значення для оцінки якості послуг, які пропонуватиме фінансова установа споживачам страхових послуг.

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Досягненням встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде виконання положень Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також Закону України „Про страхування”.
Очікувані наслідки прийняття згаданого нормативно-правового акта не передбачають нанесення шкоди учасникам ринку небанківських фінансових послуг та ринку фінансових послуг у цілому.
Реалізація Положення не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

8. Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Запровадження даного нормативно-правового акта:
- дозволяє забезпечити захист прав споживачів страхових послуг;
- забезпечує запобігання проходженню на ринок страхових послуг України неякісних страхових продуктів та неспроможних фінансових установ;

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта
Немає.

10. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
З моменту набрання чинності Положення термін його дії необмежений.

11. Визначення показників результативності регуляторного акта
Не передбачається надходження коштів до державного та місцевого бюджетів, пов’язаних з дією запропонованого регуляторного акта, але буде посилено дійовий контроль за фінансовими установами шляхом виявлення їх потенційних можливостей для якісного надання фінансових послуг на ринку страхування України.

12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності застосування даного регуляторного акта здійснюватиметься Держфінпослуг та буде визначатиметься результативністю дії Положення.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом страхового нагляду Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (м. Київ-001, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 234-89-63).


Голова
В. Суслов