Notice: Undefined offset: 44 in /home/admin/web/forinsurer.com/public_html/_sk/func/fn_public.php on line 103

Notice: Undefined offset: 44 in /home/admin/web/forinsurer.com/public_html/_sk/func/fn_public.php on line 134
Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду


Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду


Тема Статьи

Держфінпослуг

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

13.11.2003 N 123

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 грудня 2003 р.
за N 1107/8428

Про затвердження Порядку і правил формування,
розміщення та обліку страхових резервів
з обов'язкового страхування цивільної
відповідальності за ядерну шкоду

Відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) і "Про
страхування" ( 85/96-ВР ), Указу Президента України "Про Положення
про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України" ( 292/2003 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
23.06.2003 року N 953 ( 953-2003-п ) "Про обов'язкове страхування
цивільної відповідальності за ядерну шкоду" Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити Порядок і правила формування, розміщення та
обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної
відповідальності за ядерну шкоду (додається).

2. Скасувати розпорядження Держфінпослуг від 19 вересня 2003
року N 62 "Про затвердження Положення про порядок і правила
формування, розміщення та обліку страхових резервів з
обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну
шкоду".

3. Департаменту державного регулювання ринків фінансових
послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування
цього розпорядження у засобах масової інформації після його
державної реєстрації.

Голова Комісії В.Суслов

___________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
13.11.2003 N 123

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 грудня 2003 р.
за N 1107/8428

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
формування, розміщення та обліку страхових
резервів з обов'язкового страхування
цивільної відповідальності за ядерну шкоду

1. Загальні положення

1.1. Ці Порядок і правила розповсюджуються на страховиків,
які отримали в установленому порядку ліцензії на проведення
обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну
шкоду та є членами Ядерного страхового пулу.

1.2. Установлення цих Порядку і правил обумовлене
необхідністю забезпечення відповідальності з цього виду
страхування тривалий час і особливістю умов проведення страхових
виплат, що встановлені Порядком і правилами проведення
обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну
шкоду, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
23.06.2003 N 953 ( 953-2003-п ).

2. Формування та облік страхових резервів

2.1. Страховики, які отримали в установленому порядку
ліцензії на проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності за ядерну шкоду та є членами Ядерного страхового
пулу (далі - Пул), формують з урахуванням вимог Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ) такі технічні резерви з
обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну
шкоду:
резерв незароблених премій;
резерв збитків;
резерв катастроф.

2.2. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну
дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових
платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть бути
меншими 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів
(страхових премій, страхових внесків), з обов'язкового страхування
цивільної відповідальності за ядерну шкоду у кожному місяці з
попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в
такому порядку:
частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) за перші три місяці розрахункового періоду
множаться на одну четверту;
частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) за наступні три місяці розрахункового періоду
множаться на одну другу;
частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) за останні три місяці розрахункового періоду
множаться на три четверті;
одержані добутки додаються.

2.3. При здійсненні операцій перестрахування частки страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать
перестраховикам за договорами перестрахування, формують права
вимоги до перестраховиків і обліковуються як суми часток
перестраховиків у резерві незароблених премій. Обсяги страхових
резервів у перестрахувальників при цьому не зменшуються.
Суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій
обчислюються залежно від сум часток страхових платежів (страхових
внесків, страхових премій), які належать перестраховикам у кожному
з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період), у такому
порядку:
частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій), які належать перестраховикам за перші три
місяці розрахункового періоду, множаться на одну четверту;
частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій), які належать перестраховикам за наступні три
місяці розрахункового періоду, множаться на одну другу;
частки сум страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій), які належать перестраховикам за останні три місяці
розрахункового періоду, множаться на три четверті;
одержані добутки додаються.

2.4. Величина резерву збитків включає зарезервовані
несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими
вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати
або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування.

2.5. Величина резерву катастроф на будь-яку дату формується
залежно від загальної величини зароблених у відповідному звітному
періоді страхових платежів (страхових премій, страхових внесків)
за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності
за ядерну шкоду за такою формулою:

Рк = Рп + Зпл К - Пк,

де Рк - величина резерву катастроф на кінець звітного періоду;
Рп - величина резерву катастроф на початок звітного періоду;
Зпл - зароблені страхові платежі у звітному періоді;
К - відрахування у резерв катастроф в розмірі не менше 80
відсотків загальної величини зароблених у звітному періоді
страхових премій;
Пк - сума повернень з резерву катастроф.

2.6. Відрахування до резерву катастроф здійснюється до
досягнення величини, рівної обсягу відповідальності кожного
страховика - члена Пулу, визначеного загальними зборами Пулу.

2.7. У разі виходу з Пулу страховик повинен виконувати свої
зобов'язання згідно з укладеними договорами обов'язкового
страхування та установчим договором про утворення та діяльність
Пулу. У разі неспроможності страховика виконувати свої
зобов'язання з виплати страхового відшкодування відповідно до
договору обов'язкового страхування він зобов'язаний негайно
повідомити про це інших членів Пулу.

2.8. Облік технічних резервів з обов'язкового страхування
цивільної відповідальності за ядерну шкоду здійснюється відповідно
до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 N 291 ( z0893-99 ) і зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186.

3. Розміщення страхових резервів

3.1. Кошти страхових резервів з обов'язкового страхування
цивільної відповідальності за ядерну шкоду повинні розміщуватися з
урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності,
диверсифікованості та мають бути представлені активами таких
категорій:
грошові кошти на поточному рахунку;
банківські вклади (депозити);
права вимоги до перестраховиків;
цінні папери, що емітуються державою.

3.2. Величина окремих категорій активів приймається для
представлення технічних резервів і обліковується як розміщення
технічних резервів в обмежених обсягах (у відсотках до обсягів
наявних технічних резервів), а саме:
банківські вклади (депозити) - в кожному банку не більше 30;
права вимоги до перестрах


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ