Підсумки страхового ринку України за 9 місяців 2022. Insurance TOP назвав лідерів ринку


Insurance TOP презентував підсумки страхового ринку України та рейтинг страховиків за 9М2022Журнал Insurance TOP презентував підсумки страхового ринку України та показники діяльності страхових компаній за 9 місяців 2022 року у розрізі видів страхування та регіонів.

Активи страхових компаній України за балансом склали 70,9 млрд грн., активи, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування" зросли до 53,8 млрд грн. Власний капітал склав 24,7 млрд грн, у т.ч. обсяг сплачених статутних капіталів 8 млрд грн. Сформовані страхові резерви скоротились до 39,8 млрд грн.

Кількість укладених договорів страхування за січень-вересень 2022 року, за даними НБУ, склала 60,38 млн. одиниць, у т.ч. з ризикового страхування та страхування життя. Кількість зареєстрованих страхових компаній України станом на 30.09.2022 року була 139 СК, у тому числи 13 компаній страхування життя.Валові страхові премії за 9 місяців 2022 року скоротились на 25,5% з 38,1 млрд. грн до 28,6 млрд грн: від страхувальників – фізичних осіб отримано 17,6 млрд грн, від юридичних осіб 10,1 млрд грн та від перестрахувальників 885,2 млн грн.

Валові премії страховиків життя склали 3,5 млрд грн, премії компаній ризикового страхування 25,1 млрд грн. Від філій отримано 4,4 млрд грн.

Динаміка страхових премій нон-лайф страховиків, поквартально та за 9М2022

Динаміка страхових премій нон-лайф страховиків поквартально

ТОП-10 страховиків ризикового страхування за валовими преміями, 9М2022

Стра­хові компа­нії Вало­ві пре­мії 9М2022, тис. грн. Темп %
1USG2 270 10235,73
2ARX1 957 337-21,75
3УНІКА1 924 087-17,94
4ТАС СГ1 720 226-4,83
5ВУСО1 219 365-1,48
6ІНГО1 208 286-16,65
7АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ1 123 766-29,15
8UNIVERSALNA945 9296,70
9PZU УКРАЇНА925 728-28,93
10КНЯЖА866 75410,62


Джерело: Insurance TOP

Чисті страхові премії (валові страхові премії за мінусом частки страхових премій, які сплачуються перестраховикам-резидентам) за звітний період скалали 27,7 млрд грн. Чисті зароблені страхові премії 26,6 млрд грн. Премії підписані 28,4 млрд грн.

ТОП-10 страховиків ризикового страхування за чистими преміями, 9М2022

Стра­хові компа­нії Чисті пре­мії 9М2022, тис.грн. Темп, %
1ARX1 887 086-20,76
2УНІКА1 729 370-14,39
3ТАС СГ1 643 148-2,94
4USG1 384 49631,58
5ВУСО1 074 166-0,30
6ІНГО1 043 483-7,83
7АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ1 027 017-30,63
8PZU УКРАЇНА834 7972,61
9ОРАНТА826 5051,10
10UNIVERSALNA797 2069,63


Джерело: Insurance TOP

ТОП-10 страховиків ризикового страхування за чистими заробленими преміями, 9М2022

Стра­хові компа­нії Чисті заро­бле­ні стра­хові пре­мії 9М2022, тис грн Пре­мії підпи­сані, тис грн
1ARX2 227 7711 957 337
2УНІКА1 812 9191 924 087
3СГ ТАС1 685 2751 720 226
4USG1 392 1052 270 102
5АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ1 257 4311 123 766
6ІНГО1 089 3881 208 286
7VUSO909 1031 126 117
8АЛЬФА СТРАХУВАННЯ*849 317719 327
9ПЗУ УКРАЇНА832 987925 728
10UNIVERSALNA817 514945 928


Джерело: Insurance TOP * тимчасово призупинена дія ліцензій

Динаміка страхових премій страховиків життя поквартально та за 9М2022

Динаміка страхових премій страховиків життя поквартально

ТОП-5 страховиків життя за преміями, 9М2022

Cтра­хови­к Пре­мії, тис. грн. Темп росту, %
1МЕТЛАЙФ1 511 6991,56
2ТАС373 541-32,49
3УНІКА ЖИТТЯ325 564-16,68
4PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ293 144-37,10
5ARX LIFE197 682-16,85
.ВСЬОГО2 701 630-13,86


Джерело: Insurance TOP

Валові страхові виплати за цей період скоротились на 29,1% з 13,4 млрд грн до 9,5 млрд грн, з яких 5,1 млрд грн було виплачено страхувальникам – фізособам, юридичним особам 4,2 млрд грн та 144,3 млн грн перестрахувальникам. Чисті страхові виплати склали 9,3 млрд грн.

Валові виплати страховиків життя склали 616 млн грн, виплати компаній ризикового страхування 8,9 млрд грн. Рівень валових виплат за 9М2022 року склав 33,3%, рівень чистих виплат 33,7%.

Динаміка страхових виплат нон-лайф страховиків поквартально та за 9М2022

<B>Динаміка страхових виплат нон-лайф страховиків поквартально та за 9М2022</B>

ТОП-10 страховиків ризикового страхування за виплатами, 9М2022

Стра­хові компа­нії Випла­ти 9М2022, тис. грн. Темп, %
1УНІКА980 5831,96
2ARX775 660-17,68
3ТАС СГ675 646-19,32
4USG546 043-75,27
5АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ521 727-16,21
6ІНГО488 535-25,89
7PZU УКРАЇНА428 138-12,52
8ВУСО420 017-3,72
9ПРОВІДНА371 838-13,89
10ОРАНТА296 013-7,11


Джерело: Insurance TOP

Динаміка страхових виплат страховиків життя поквартально та за 9М2022

Динаміка страхових виплат страховиків життя поквартально та за 9М2022

ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 9М2022

Стра­хови­к Випла­ти, тис. грн. Викупна­ сума­
1МЕТЛАЙФ244 68892 737
2ТАС132 00840 575
3ARX LIFE37 73557
4PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ34 91916 461
5УНІКА ЖИТТЯ31 00451 777


Джерело: Insurance TOP

Зобов'язання страховиків зросли до 46 млрд грн. Витрати на рекламу за 9М2022 року склали 40 млн грн. Витрати на оплату праці склали 2,22 млрд грн.

ТОП-10 страховиків за розміром фонду оплати праці, 9М2022

Стра­хови­к Витра­ти на опла­ту пра­ці, тис грн
1ARX253 680
2УНІКА180 728
3USG179 174
4ОРАНТА138 278
5ПЗУ УКРАЇНА131 008
6СГ ТАС107 549
7ІНГО95 725
8АЛЬФА СТРАХУВАННЯ*94 949
9ПРОВІДНА88 846
10КНЯЖА85 585


Джерело: Insurance TOP * тимчасово призупинена дія ліцензій

Витрати з податку на прибуток склали 1,6 млрд грн.

ТОП-10 страховиків за розміром сплачених податків на прибуток, 9М2022

Стра­хови­к Витра­ти з пода­тку на при­буто­к, тис грн
1ARX192 358
2УНІКА119 243
3МЕТЛАЙФ98 934
4USG95 319
5СГ ТАС88 457
6ПЗУ УКРАЇНА73 469
7ІНГО62 154
8UNIVERSALNA56 953
9ПРОВІДНА51 148
10АЛЬФА СТРАХУВАННЯ*49 553


Джерело: Insurance TOP * тимчасово призупинена дія ліцензій

Фінансовий результат діяльності страховиків до оподаткування був наступним: 5,3 млрд грн прибуток та 175 млн грн збиток. Чистий фінансовий результат: 3,8 млрд грн чистий прибуток та 232,7 млн грн чистий збиток.

Фінансові доходи страховиків склали 2,9 млрд грн, у тому числі доходи за облігаціями (ОВГЗ) 1,2 млрд грн та доходи від депозитів 1,4 млрд грн.

Загальні показники страхового ринку України за 9 місяців 2022 року

.Пока­зни­к9М2022, млн грн
.Стра­хові плате­жі (пре­мії, внески­), усьо­го25 098,7
.від філій4 403,8
.від стра­хува­льни­ків – фізи­чних осіб14 252,7
.від пере­стра­хува­льни­ків885,2
.Частки­ стра­хови­х плате­жів (пре­мій, внесків), нале­жні пере­стра­хови­кам3 345,5
.у тому числі пере­стра­хови­кам-не­рези­дента­м2 474,8
.Заро­блені стра­хові премії (ризи­кове­ стра­хува­ння)23 113,0
.Стра­хові плате­жі життя3 475,0
.Заро­блені премії зі стра­хува­ння життя1 924,0
.Суми­, що пове­ртаються із технічни­х резе­рвів, інши­х, ніж резе­рви неза­робле­них премій4 307,9
.Суми­, що пове­ртаються з резе­рвів із стра­хува­ння життя1 745,6
.Частки­ стра­хови­х випла­т і відшко­дува­нь, компе­нсова­ні пере­стра­хови­ками­1 189,3
.із них пере­стра­хови­ками­ - нере­зиде­нтами­1 036,5
.Інші опера­ційні дохо­ди1 600,8
.Фіна­нсові дохо­ди2 932,5
.дохо­ди за обліга­ціями­1 231,4
.дохо­ди від депо­зитів1 415,5
.Стра­хові випла­ти та стра­хові відшко­дува­ння9 502,3
.у тому числі, що здійснюються за дого­вора­ми стра­хува­ння, термін дії яких на дату прийняття ріше­ння про здійсне­ння стра­хово­ї випла­ти/стра­хово­го відшко­дува­ння закінчи­вся648,4
.Випла­ти викупни­х сум188,4
.Відра­хува­ння у технічні резе­рви, інші, ніж резе­рви неза­робле­них премій5 439,7
.Відра­хува­ння у резе­рви із стра­хува­ння життя3 682,8
.Витра­ти, пов’яза­ні з укла­данням та проло­нгацією дого­ворів стра­хува­ння (аквізи­ційні витра­ти)7 698,4
.у тому числі на агентські вина­горо­ди7 083,5
.Інші адміністра­тивні витра­ти3 774,5
.Інші витра­ти на збут послуг1 373,8
.Інші опера­ційні витра­ти1 684,8
.Результа­т осно­вної діяльно­сті1 666,4
.Результа­т фіна­нсови­х опера­цій2 715,7
.Пода­ток на прибуто­к від звича­йної діяльно­сті1 545,2
.у тому числі на вало­ві дохо­ди від діяльно­сті з видів стра­хува­ння, інши­х, ніж стра­хува­ння життя746,3
.пода­ток на вало­ві дохо­ди від діяльно­сті із стра­хува­ння життя135,8
.Чисти­й Прибуто­к3 794,4
.Чисти­й Збито­к232,7


Джерело: НБУ

Обсяг страхових платежів, належних перестраховикам склав 3,4 млрд грн, з яких перестраховикам-нерезидентам станом на 30.09.2022 було сплачено 2,6 млрд грн перестрахових платежів. Таке скорочення пояснюється блокуванням валютних платежів закордон згідно Постанови НБУ.

Національний банк лише з 13 грудня пом'якшив валютні обмеження для українських страховиків щодо перестрахування. Компанії отримають можливість здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування, укладеними з нерезидентами. Але це ніяк не відобразиться на річних показниках вихідного перестрахування в Україні.

Зокрема, мова йде про платежі на підставі: договорів, укладених до 24 лютого 2022 року за документами, які були складені до 31 травня 2022 року та договорів, укладених із 24 лютого до 31 травня 2022 року, якщо їх умовами передбачено покриття воєнних ризиків.

Водночас НБУ було встановлено чіткі вимоги для здійснення відповідних операцій. Так, по-перше, перестраховик-нерезидент, з яким укладено договір перестрахування, повинен мати рейтинг фінансової надійності, що за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає рівню не нижче ніж "A3" (Moody’s Investors Service), "A-" (Standard & Poor’s), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (A.M. Best). По-друге, українська страхова компанія, яка здійснює перестрахування, має відповідати низці вимог, серед яких: відсутність рішення НБУ про визнання структури власності страховика непрозорою; відсутність рішення НБУ про визнання ділової репутації страховика, його власників істотної участі або керівників чи ключових осіб небездоганною та дотримання страховиком нормативу платоспроможності та достатності капіталу й нормативу ризиковості операцій.  | Форіншурер