Розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін та доповнень до Порядку складання звітних даних страховиків"


15 вересня 2005 року N 4619

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2005 р. за N 1153/11433

З метою впорядкування механізму подання та складання страховиками звітних даних щодо їх діяльності відповідно до статей 33, 34 Закону України "Про страхування", статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та підпункту 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести зміни та доповнення до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 N 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 517/9116, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Встановити, що форми звітних даних страховиків складаються та подаються згідно з цим розпорядженням, починаючи зі звіту за 2005 рік.

3. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т. К.) разом з Юридичним департаментом (Чурсін О. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту страхового нагляду Кореня С. О.

В. о. Голови Комісії А. Литвин

_________________________________________________________

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємства
А. В. Дашкевич

Голова Спостережної ради
Аудиторської палати України
С. О. Столярова

Протокол засідання Комісії
від 15 вересня 2005 року N 167

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
від 3 лютого 2004 р. N 39
(у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
від 15 вересня 2005 р. N 4619)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2005 р. за N 1153/11433

Порядок
складання звітних даних страховиків

Цей Порядок розроблений відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 33, 34 Закону України "Про страхування" та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підпункту 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання, термін подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) звітних даних щодо здійснення страхової діяльності.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

звітна дата - дата, на яку складаються звітні дані;

прийняті звітні дані страховика - звітність, яка подана до Держфінпослуг в електронній та паперовій формах у термін та в обсягу, встановлених цим Порядком.

Звітність у паперовій формі за складом даних повинна відповідати електронному варіанту у форматі, наведеному на WEB-сторінці Держфінпослуг у мережі Інтернет за адресою: www.dfp.gov.ua, та містити всі визначені цим Порядком реквізити.

2. Порядок складання форм звітних даних страховика

2.1. Форми звітних даних складаються у вигляді документів, передбачених цим Порядком, у електронній та паперовій формах. Документи в електронній формі складаються шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Порядком, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Держфінпослуг.

2.2. За строками складання звітність поділяється на:

проміжну;

річну.

2.3. Проміжна звітність страховика складається щоквартально наростаючим підсумком із початку звітного періоду за станом на останній день кварталу. Щокварталу страховик складає такі форми звітності:

а) загальні відомості про страховика (додаток 1);

б) звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);

в) звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3);

г) пояснювальну записку до звітних даних страховика (додаток 4);

ґ) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

2.4. Річна звітність складається страховиком за станом на 31 грудня року, за який подаються дані. Щороку страховик складає документи в обсязі, визначеному для річної фінансової звітності частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та звітні дані відповідно до додатків до цього Порядку.

2.5. Страховики складають документи, передбачені цим Порядком, та подають в електронній і паперовій формах до центрального апарату Держфінпослуг. Документи подаються:

проміжної звітності - до 25-го числа включно місяця, що настає за звітним кварталом;

річної звітності - до 20-го лютого включно року, наступного за звітним.

2.6. У термін до 1 червня року, наступного за звітним, страховики оприлюднюють річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації в періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

2.7. У термін до 1 липня року, наступного за звітним, страховики подають до Держфінпослуг копії оприлюдненої річної фінансової звітності та консолідованої звітності разом із супроводжувальним листом.

2.8. Достовірність та повнота річної звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором, який внесений до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

У термін до 1 липня року, наступного за звітним, страховики подають до Держфінпослуг аудиторський висновок про фінансову звітність у цілому щодо річної фінансової звітності та аудиторський висновок про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика.

2.9. Якщо останній день подання документів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання документів є перший за ним робочий день.

2.10. Датою подання документів є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує відправника. У разі надання документів безпосередньо до Держфінпослуг датою подання документів є дата їх реєстрації структурним підрозділом Держфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції.

2.11. Усі документи в паперовій формі, подання яких передбачено цим Порядком, зшиваються, сторінки нумеруються, засвідчуються підписом керівника та головного бухгалтера, печаткою страховика.

2.12. Паперова форма документів за складом даних має відповідати електронній формі таких документів.

2.13. Документи, що містять форми звітних даних, супроводжуються листом страховика, в якому зазначаються найменування страховика, адреса, телефони, звітний період і перелік документів паперової та електронної форм, що додаються.

3. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку

Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

Заступник Голови Держфінпослуг Т. Мосійчук


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ