Розпорядження "Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого обліку договорів страхування життя"


Тема Страхование жизни

Фориншурер

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 28.12.2004 N3197 Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

--------------------------------------------------------------------------------

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2005 р.
за N 194/10474

З метою встановлення порядку та умов ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя та відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Угрин І.Б.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови Мосійчук Т.К.

Голова Комісії В.Суслов

Протокол N 109 засідання

Комісії від 28.12.2004 року

_______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

28.12.2004 N 3197
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2005 р.
за N 194/10474

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог частини другої статті 16 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), підпункту 25 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ) (зі змінами і доповненнями).

1.2. Це Положення регулює порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя.

1.3. Поняття персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя у цьому Положенні вживається у значенні системи заходів, які забезпечують реєстрацію, обробку, накопичення та зберігання відомостей за договорами страхування життя.

2. Порядок та умови ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

2.1. Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя та в межах договору страхування життя персоніфікований (індивідуальний) облік за кожною застрахованою особою.

2.2. Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя здійснюється страховиком шляхом ведення одночасно паперового та електронного реєстрів за формою, встановленою страховиком самостійно.

2.2.1. Усі записи в реєстрах ведуться українською мовою у хронологічному порядку за мірою виникнення подій, які в них реєструються. Відомості, передбачені цим Положенням, повинні зберігатись у реєстрах протягом усього строку дії договорів страхування. Після закінчення строку дії договору страхування або його припинення відомості виводяться до архівної частини електронної форми реєстру із забезпеченням можливості їх подальшого отримання.

2.2.2. Реєстр, що ведеться у паперовій формі, повинен бути прошитий, аркуші пронумеровані, кількість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена підписом керівника та печаткою страховика. Паперова форма реєстру повинна містити ті ж дані, що і електронна. Відомості, занесені до паперової та електронної форми реєстрів, мають збігатися за змістом.

2.2.3. Електронна форма реєстру має передбачати ведення протоколу дії у системі ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку (дані протоколу мають бути недоступні для зміни, доповнення та знищення). Страховик повинен забезпечити засобами програмного забезпечення неможливість будь-яких змін, доповнень щодо даних, зафіксованих у реєстрі після здійснення операцій.

2.2.4. Система реєстру повинна вестись таким чином, щоб була забезпечена можливість відновлення будь-якої втраченої інформації.

2.2.5. Страховик повинен забезпечити облік усіх документів, на підставі яких уносяться зміни, доповнення до реєстрів.

2.3. Реєстр повинен містити:

2.3.1. Відомості про страхувальника:

а) щодо страхувальника - фізичної особи:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • дата народження;
 • адреса;
 • ідентифікаційний номер;

б) щодо страхувальника - юридичної особи:

 • повна назва;
 • місцезнаходження;
 • банківські реквізити;
 • код за ЄДРПОУ.

2.3.2. Відомості про умови договору страхування:

 • дата укладання та номер договору страхування;
 • дата набрання чинності договором страхування та строк дії договору страхування;
 • прізвище, ім'я, по батькові застрахованої особи;
 • дата народження застрахованої особи та її адреса;
 • стать застрахованої особи;
 • перелік страхових випадків;
 • розмір та періодичність сплати страхових внесків;
 • розмір страхової суми та/або страхових виплат (порядок та періодичність їх сплати), у тому числі відомості про сплату страхових внесків;
 • + прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та (або) назва вигодонабувача (вигодонабувачів), його (їх) адреса; валюта страхування;
 • розмір величини інвестиційного доходу згідно з договором страхування;
 • страховий тариф;
 • інформація про зміну та припинення договору страхування.

2.3.3. Відомості про сформовані страхові резерви із страхування життя за кожним договором страхування у розрізі валют.

2.4. Страховики зобов'язані вносити до реєстрів інформацію про укладання, зміну або припинення договорів страхування протягом 5 календарних днів з дати їх укладання, зміни або припинення.

2.5. Відомості за договорами страхування, які втратили чинність або припинили свою дію, зберігаються страховиком протягом строку, передбаченого чинним законодавством України.

3. Прикінцеві положення

Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до чинного законодавства.

Заступник Голови Т.Мосійчук


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ