Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів


Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 травня 2004 року N 736

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 червня 2004 р. за N 801/9400

Відповідно до вимог підпункту 21 пункту 4 та підпункту 2 пункту 6 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, та з метою удосконалення державного регулювання надання фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Ігнащенко В. А.) разом з юридичним управлінням (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (далі - Положення) до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Маловичко О. Г.) до 10 липня 2004 року забезпечити розробку та запровадження інформаційно-аналітичної системи для формування державного реєстру, передбаченого Положенням, та забезпечити наявність необхідної кількості бланків свідоцтв про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів за формою, установленою Положенням.

4. Страховим та перестраховим брокерам, які зареєстровані до набрання чинності цим розпорядженням, до 1 листопада 2004 року подати до Комісії заяву для внесення інформації до реєстру.

5. Звернутись до Міністерства фінансів України з пропозицією визнати таким, що втратив чинність, наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26.10.99 N 78 "Про затвердження Інструкції про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.2000 за N 95/4316.

6. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду Парнюка В. О.

В. о. Голови Комісії
Г. Оперенко

_________________________________________________________________

Протокол засідання Комісії
від 28 травня 2004 р. N 64

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 травня 2004 р. N 736

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 червня 2004 р. за N 801/9400ПОЛОЖЕННЯ
про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру (далі - Реєстр) страхових та перестрахових брокерів (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів України "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про інформацію", "Про господарські товариства", "Про захист інформації в автоматизованих системах", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003, та постанов Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 747 "Про впорядкування діяльності страхових брокерів" (із змінами та доповненнями) та від 18.12.96 N 1523 "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками" (із змінами та доповненнями).

1.2. Визначення термінів:

- вимоги до страхових та перестрахових брокерів - вичерпний перелік вимог, які є обов'язковими для виконання страховими та перестраховими брокерами на день реєстрації й при провадженні посередницької діяльності у сфері страхування;

- припис - письмове розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), яке зобов'язує страхового (перестрахового) брокера протягом установленого строку усунути виявлені порушення законодавства;

- Реєстр - автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про страхових та перестрахових брокерів України;

- свідоцтво про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (далі - Свідоцтво) - документ, який засвідчує факт реєстрації страхового (перестрахового) брокера і внесення інформації про нього у Реєстр, а також підтверджує право здійснювати посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні (додаток 1).

1.3. Положення визначає порядок унесення інформації до Реєстру, ведення Реєстру, видачі Свідоцтва про внесення страхового (перестрахового) брокера до Реєстру, його переоформлення, анулювання та видачі дубліката.

1.4. Дія цього Положення поширюється на:

- страхових брокерів - юридичних або фізичних осіб, які зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник;

- перестрахових брокерів - юридичних осіб, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу у перестрахуванні як перестрахувальник;

- постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів, які здійснюють діяльність на території України відповідно до чинного законодавства.

1.5. Держфінпослуг здійснює реєстрацію страхових (перестрахових) брокерів та видає Свідоцтво за умови виконання ними дій, передбачених розділом 2 даного Положення.

1.6. Право на провадження посередницької діяльності в страхуванні (перестрахуванні) мають лише ті страхові (перестрахові) брокери, які внесені до Реєстру та виконують вимоги розділу 3 даного Положення.

1.7. Записи в Реєстрі ведуться державною мовою України.

Розділ 2. Порядок реєстрації та ведення Реєстру

2.1. Ведення Реєстру передбачає внесення до нього інформації про страхових (перестрахових) брокерів (далі - інформація) і видачу їм Свідоцтва.

2.1.1. Для внесення до Реєстру та одержання Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер (далі - заявник) подає до Держфінпослуг такі документи (у паперовій та електронній формах), а саме:

а) заяву про внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додаток 2);

б) засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію брокера як суб'єкта підприємницької діяльності або копію свідоцтва про реєстрацію постійного представництва страхового (перестрахового) брокера-нерезидента в Україні як платника податку на прибуток;

в) копію кваліфікаційного документа, який отриманий у порядку, установленому Держфінпослуг, про одержання професійних знань, що відповідають базовому рівню кваліфікації страхового (перестрахового) брокера, виданого керівнику юридичної особи або фізичній особі - підприємцю, що мають намір провадити брокерську діяльність на страховому ринку, засвідчену в установленому законодавством порядку;

г) економічне обґрунтування запланованої посередницької діяльності страхового (перестрахового) брокера (додаток 3);

ґ) копію рішення нерезидента про створення постійного представництва (філії) в Україні.

Про внесення змін до зазначених у цьому пункті документів страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний повідомити Держфінпослуг у десятиденний строк з дня реєстрації цих змін у встановленому порядку (якщо така реєстрація обов'язкова згідно з чинним законодавством) або в десятиденний строк з дня внесення таких змін (в інших випадках) та надати копії документів, що підтверджують такі зміни.

2.1.2. Документи подаються до Держфінпослуг безпосередньо або надсилаються поштою. При цьому всі документи повинні бути скріплені у швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами, викладені державною мовою.

2.1.3. Заявник несе відповідальність згідно із чинним законодавством за достовірність інформації, що зазначена в документах, наданих для внесення інформації до Реєстру.

2.1.4. Держфінпослуг протягом п'яти днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів приймає розпорядження про включення до Реєстру або про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.

2.1.5. Повідомлення про прийняття розпорядження про внесення інформації до Реєстру або про відмову в унесенні інформації до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного розпорядження. У розпорядженні про відмову щодо внесення до Реєстру зазначаються підстави для такої відмови.

2.1.6. Підставами для прийняття розпорядження про відмову щодо внесення інформації до Реєстру є:

• неподання документів, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу другого Положення або подання їх не в повному обсязі;

• недостовірність інформації у документах, поданих заявником для внесення до Реєстру.

2.1.7. У разі відмови щодо внесення інформації до Реєстру на підставі виявлення її недостовірності у поданих документах заявник може подати до Держфінпослуг нову заяву про внесення інформації до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття розпорядження про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.

2.1.8. Розпорядження про відмову щодо внесення інформації до Реєстру може бути оскаржене в суді.

2.1.9. Заява про внесення інформації до Реєстру може бути залишена без розгляду, якщо:

- заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

- документи оформлені з порушенням вимог чинного законодавства України.

2.1.10. Після усунення причин, що були підставою для прийняття розпорядження про залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду, заявник може повторно подати заяву про внесення інформації до Реєстру, яка розглядається у встановленому порядку.

2.1.11. Розпорядження Держфінпослуг про внесення інформації до Реєстру є підставою для видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру.

2.1.12. Передача Свідоцтва іншим суб'єктам господарювання забороняється. У разі виявлення факту передачі Свідоцтва іншому страховому (перестраховому) брокеру Держфінпослуг приймає розпорядження про анулювання Свідоцтва.

2.1.13. Свідоцтво видається безстроково та за відповідним реєстраційним номером уноситься до Реєстру.

2.1.14. Свідоцтво має бути розміщене в доступному для огляду місці за місцезнаходженням страхового (перестрахового) брокера.

2.1.15. Свідоцтво підтверджує право страхового (перестрахового) брокера надавати такі послуги:

а) консультування;

б) експертно-інформаційні послуги;

в) робота, пов'язана з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування);

г) урегулювання питання про збитки у разі настання страхового випадку в частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за договором із страхувальником (перестрахувальником);

ґ) інші посередницькі послуги у страхуванні (перестрахуванні) за переліком, що встановлюється Держфінпослуг.

2.1.16. Страховий (перестраховий) брокер має право отримувати від страховика (перестраховика) відомості про розмір статутного капіталу (фонду), страхових резервів і обсяг прийнятої відповідальності, наявність ліцензій.

2.1.17. Посередницька діяльність страхових (перестрахових) брокерів є виключним видом діяльності страхового (перестрахового) брокера.

Розділ 3. Вимоги до страхових та перестрахових брокерів під час провадження посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні

3.1. Вимоги до страхових та перестрахових брокерів під час провадження посередницької діяльності у страхуванні (перестрахуванні):

- наявність знань та кваліфікації керівників юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, що мають намір провадити посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні, які мають бути підтверджені свідоцтвом (сертифікатом) установленого зразка;

- забезпечення гарантії щодо професійної відповідальності відповідно до вимог, установлених чинним законодавством України;

- інші вимоги, передбачені чинним законодавством України.

3.2. Якщо новопризначений керівник юридичної особи не має відповідного документа, що підтверджує проходження навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців, то він зобов'язаний у тримісячний строк пройти відповідний курс навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців та скласти екзамен у порядку, установленому Держфінпослуг, що підтверджується відповідним свідоцтвом (сертифікатом).

3.3. Страхові (перестрахові) брокери, що є юридичними особами, зобов'язані під час провадження діяльності з надання посередницьких послуг із страхування та перестрахування відкривати окремі поточні рахунки (тільки у разі, якщо вони отримують платежі від страхувальника):

- для власної організаційно-господарської діяльності;

- для перерахування страхових платежів (страхових виплат).

Розділ 4. Переоформлення Свідоцтва

4.1. Свідоцтво підлягає переоформленню у разі:

- зміни найменування юридичної особи (імені фізичної особи);

- зміни місцезнаходження юридичної особи (місця проживання фізичної особи - підприємця).

4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації таких змін подати до Держфінпослуг відповідну заяву (додаток 4) разом з оригіналом Свідоцтва, що підлягає переоформленню. Крім того, надаються нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

4.3. Переоформлення Свідоцтва на нове проводиться протягом 10 робочих днів з дня подання заяви. До проведення переоформлення діє раніше видане Свідоцтво, про що Держфінпослуг видає довідку на підставі окремої заяви.

Розділ 5. Видача дубліката Свідоцтва

5.1. Підставою для видачі дубліката Свідоцтва є:

- втрата Свідоцтва;

- пошкодження бланка Свідоцтва.

5.2. У разі втрати Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний повідомити про це Держфінпослуг та подати:

- заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 5);

- інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва у друкованих засобах масової інформації.

5.3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, до Держфінпослуг подаються:

- заява про видачу дубліката Свідоцтва;

- не придатне для користування Свідоцтво.

5.4. Дублікат Свідоцтва видається протягом 5 робочих днів з дня одержання заяви, про що робиться запис у Реєстрі. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого Держфінпослуг приймає розпорядження про визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з унесенням відповідних змін до Реєстру.

Розділ 6. Унесення інформації про відокремлений підрозділ страхового та перестрахового брокера до Реєстру

6.1. У разі створення страховим (перестраховим) брокером відокремленого підрозділу, який надаватиме посередницькі послуги у сфері страхування, страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний повідомити Держфінпослуг та подати заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера до Реєстру (додаток 6). Наявність такої заяви з даними про кожний відокремлений підрозділ та внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру є обов'язковою умовою надання страховим (перестраховим) брокером посередницьких послуг у сфері страхування через такий відокремлений підрозділ.

6.2. Протягом десяти робочих днів з дати подання заяви про внесення інформації про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера відповідно до вимог цього Положення Держфінпослуг уносить інформацію про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера до Реєстру.

Розділ 7. Контроль за діяльністю страхових та перестрахових брокерів

7.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення є складовою частиною державного регулювання та нагляду за діяльністю страхових (перестрахових) брокерів та здійснюється Держфінпослуг шляхом проведення виїзних (інспекцій) та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг.

7.2. Страховий (перестраховий) брокер несе відповідальність згідно із законодавством України за:

- неналежне виконання взятих на себе зобов'язань, передбачених в укладених ними договорах;

- достовірність, об'єктивність, повноту і своєчасність інформації, що надається страхувальнику (перестрахувальнику), Держфінпослуг та її територіальним управлінням.

7.3. Страховий та перестраховий брокер подає до Держфінпослуг щокварталу фінансову звітність та інші звітні дані за встановленою Держфінпослуг формою та інформацію про укладені договори страхування (перестрахування), а також відповіді на запити Держфінпослуг та необхідні пояснення.

7.4. У разі порушення страховим (перестраховим) брокером або його відокремленим підрозділом законодавства Держфінпослуг видає припис про усунення порушень.

Невиконання вимог припису є підставою для виключення страхового (перестрахового) брокера з Реєстру.

7.5. Держфінпослуг приймає розпорядження про виключення страхового (перестрахового) брокера з Реєстру в разі:

а) подання власної заяви про виключення з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додаток 7);

б) державної реєстрації припинення страхового (перестрахового) брокера як юридичної особи або державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

в) установлення фактів подання недостовірної інформації в документах, які були підставою для внесення страхового (перестрахового) брокера до Реєстру;

г) невиконання припису Держфінпослуг;

ґ) заборони провадити діяльність страховому (перестраховому) брокеру на підставі рішення суду, що набрало чинності;

д) неповідомлення в п'ятнадцятиденний строк Держфінпослуг про зміни до зазначених у підпункті 2.1.1 документів, у тому числі про зміну місцезнаходження;

е) нездійснення брокером посередницької діяльності протягом 12 місяців.

7.6. Розпорядження Держфінпослуг про виключення страхового (перестрахового) брокера з Реєстру є підставою для анулювання відповідного Свідоцтва.

7.7. Розпорядження про виключення страхового (перестрахового) брокера з Реєстру доводиться до відома страхового (перестрахового) брокера у десятиденний строк шляхом відправлення копії розпорядження поштою з повідомленням за місцезнаходженням брокера (його представництва) або надається представнику цього брокера.

7.8. Розпорядження про виключення з Реєстру може бути оскаржене в суді.

7.9. Держфінпослуг щорічно публікує список страхових та перестрахових брокерів, які провадять свою діяльність на території України та інформація про яких унесена до Реєстру, у засобах масової інформації і постійно оновлює на офіційному Web-сайті Держфінпослуг.

7.10. Держфінпослуг публікує у засобах масової інформації інформацію про прийняті розпорядження щодо виключення з Реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Директор департаменту
державного регулювання та розвитку
ринків фінансових послуг

В. А. Ігнащенко