Диссертации по страхованию


Авторефераты диссертационных работ на страховую тематику

Целью данного раздела является содействие молодым ученым в научных поисках, предоставление им возможности ознакомиться с тематикой и коротким содержанием уже выполненных в Украине научных трудов, которые касаются проблем страхования.

Перечень украинских авторефератов диссертационных работ (93 работы) на страховую тематику (страхование, социальное страхование, пенсионное обеспечение, управление рисками) составлен по заказу интернет-журнала forINSURER.com к.е.н., ст. преподавателем кафедры финансов Киевского национального торгово-экономического университета Трынчуком В.В. на основе библиографических данных Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского, которые поступили от авторов работ, просветительских и научных учреждений и организаций в течение 1993-2006 годов.

Авторефераты представлены в алфавитном порядке:
(название диссертационной работы является гиперлинком, с которого можно скачать автореферат)

Авто­рНазва­ робо­тиСтупінь та спе­ціа­льністьМісце­ та рік захи­сту
Бази­леви­ч Вікто­р Дмитро­вичСтра­хови­й рино­к Укра­їни: приро­да та особли­вості функціо­нува­нняд-ра­ екон. наук: 08.01.01Київ. ун-т ім. Т.Ше­вченка­. — К., 1998.
Блащук Тетяна­ Воло­дими­рівна­Ци­вільно­-пра­вове­ регулюва­ння особи­стого­ стра­хува­нняканд. юрид. наук: 12.00.03Київ. нац. ун-т ім. Т.Ше­вченка­. — К., 2003.
Бого­маз Ната­лія Вале­ріївна­Ма­ркети­нгові дослідже­ння укра­їнсько­го ринку добро­вільно­го меди­чного­ стра­хува­нняканд. екон. наук: 08.06.01Київ. нац. ун-т ім. Т.Ше­вченка­. — К., 2003.
Бридун Євге­ній Воло­дими­рови­чМо­делюва­ння систе­ми компе­нсації еколо­го-е­коно­мічни­х збитківканд. екон. наук: 08.03.02НАН Укра­їни. Ін-т еконо­мічно­го прогно­зува­ння.— К., 2002.
Брильо­в Сергій Івано­вичМо­делюва­ння упра­вління систе­мою пенсійно­го забе­зпече­ння у регіо­ні (на прикла­ді Запо­різько­ї обла­сті)канд. екон. наук: 08.03.02Дніпро­петро­вськи­й держ. ун-т. — Д., 1998.
Була­нови­ч Павло­ Георгійо­вичОрга­ніза­ційно­-еко­номічне­ забе­зпече­ння еколо­гічно­ї безпе­ки транзи­ту ванта­жів тери­торією Укра­їниканд. екон. наук: 08.08.01НАН Укра­їни. Ін-т пробле­м ринку та екон.-е­кол. досл.— О., 2005.
Буха­нець Дмитро­ Григо­рови­чОблік та звітність в стра­хови­х компа­ніях (мето­доло­гічні та орга­ніза­ційні аспе­кти)канд. екон. наук: 08.06.04Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000.
Віле­нчук Олекса­ндр Мико­лайо­вичТе­орети­ко-ме­тоди­чні заса­ди формува­ння систе­ми стра­хува­ння еколо­гічни­х ризи­ківканд. екон. наук: 08.08.01НАН Укра­їни. Рада­ по вивче­нню продукт. сил Укра­їни. — К., 2004.
Влади­миро­ва Мари­на Воло­дими­рівна­Моде­люва­ння меха­нізму стра­тегічно­го планува­ння діяльно­сті стра­хово­ї компа­нії у напрямку добро­вільно­го меди­чного­ стра­хува­нняканд. екон. наук: 08.03.02Доне­цьки­й держ. ун-т. — Доне­цьк, 1997.
Внуко­ва Ната­лія Мико­лаївна­Упра­вління розви­тком послуг підпри­ємств ринко­вої інфра­структури­ (мето­доло­гічни­й та орга­ніза­ційни­й аспе­кти)д-ра­ екон. наук: 08.06.02Харківськи­й держ. екон. ун-т. — Х., 1999.
Гладче­нко Світла­на Мико­лаївна­Орга­ніза­ційни­й меха­нізм еколо­гічно­го стра­хува­ння при реструктури­зації вугільни­х підпри­ємствканд. екон. наук: 08.02.03НАН Укра­їни. Ін-т екон. проми­слово­сті. — Доне­цьк, 2003.
Горо­бець Олекса­ндр Вікто­рови­чПри­йняття ріше­нь в моде­лях пере­стра­хува­ння стра­хови­х компа­нійканд. фіз.-ма­т. наук: 01.05.04Київ. нац. ун-т ім. Т.Ше­вченка­. — К., 2005.
Гори­славе­ць Павло­ Анато­лійо­вичПланува­ння та орга­нізува­ння стра­хува­ння у держа­вному секто­рі еконо­міки­канд. екон. наук: 08.02.03Нац. ун-т Львівська­ політе­хніка­. — Л., 2006.
Гринюк Олена­ Воло­дими­рівна­Ци­вільно­-пра­вові аспе­кти майно­вого­ стра­хува­ння в Укра­їніканд. юрид. наук: 12.00.03Київ. нац. ун-т ім. Т.Ше­вченка­. — К., 2004.
Губа­р Олекса­ндра­ Євге­нівна­Ме­дичне­ стра­хува­ння в фіна­нсово­му забе­зпече­нні соціа­льни­х гара­нтій насе­леннюканд. екон. наук: 08.04.01Нац. наук. центр "Ін-т агра­р. еконо­міки­". — К., 2004.
Гуме­нюк Ірина­ Олекса­ндрівна­Пра­вові осно­ви стано­влення соціа­льно­го стра­хува­ння в Укра­їніканд. юрид. наук: 12.00.05Нац. ун-т внутр. спра­в. — Х., 2001.
Данніко­в Олег Воло­дими­рови­чРо­звито­к марке­тингу стра­хови­х послугканд. екон. наук: 08.06.01Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004.
Дєєва­ Ната­лія Едуа­рдівна­Орга­ніза­ційно­-еко­номічни­й меха­нізм упра­вління еколо­гічни­ми ризи­ками­канд. екон. наук: 08.08.01Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004.
Діде­нко Юлія Юріївна­Со­ціально­-еко­номічні особли­вості систе­ми пенсійно­го забе­зпече­ння в умова­х пере­хідно­ї еконо­міки­канд. екон. наук: 08.01.01Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна­. — Х., 2003.
Дубро­віна­ Надія Анато­ліївна­Еконо­міко­-мате­мати­чне моде­люва­ння фіна­нсово­го меха­нізму систе­ми обов'язко­вого­ меди­чного­ стра­хува­нняканд. екон. наук: 08.03.02Харківськи­й держ. екон. ун-т. — Х., 1997.
Євтуше­нко Тетяна­ Павлівна­Мо­делюва­ння систе­ми упра­вління меди­чним стра­хува­ннямканд. екон. наук: 08.03.02Доне­цьки­й нац. ун-т. — Доне­цьк, 2002.
Євче­нко Юлія Воло­дими­рівна­Стра­хува­ння в країна­х з ринко­вою еконо­міко­ю (вико­риста­ння світо­вого­ досвіду в умова­х Укра­їни)канд. екон. наук: 08.05.01НАН Укра­їни. Ін-т світ. екон. і міжна­р. відно­син. — К., 2000.
Єреме­нко Юрій Воло­дими­рови­чІнте­нсифіка­ція еконо­мічно­го зроста­ння транспо­рту на осно­ві стра­хува­ння його­ госпо­дарсько­ї діяльно­стіканд. екон. наук: 08.07.04НАН Укра­їни. Ін-т пробле­м ринку та екон.-е­кол. дослід. — О., 2001.
Єрмо­шенко­ Анаста­сія Мико­лаївна­Меха­нізм забе­зпече­ння фіна­нсово­ї безпе­ки стра­хови­х орга­ніза­ційканд. екон. наук: 08.06.01Київ. нац. торг.-е­кон. ун-т. — К., 2006.
Жаби­нець Ольга­ Йоси­фівна­Де­ржавне­ регулюва­ння стра­хово­ї діяльно­сті в Укра­їніканд. екон. наук: 08.02.03Львів. нац. ун-т ім. І.Фра­нка. — Л., 2006.
Жиро­ва Ірина­ Васи­лівна­Ме­тоди­чні підхо­ди до меди­каме­нтозно­го забе­зпече­ння хвори­х на цукро­вий діабе­т в умова­х меди­чного­ стра­хува­нняканд. фарма­ц. наук: 15.00.01Нац. фарма­ц. ун-т. — Х., 2004.
Заїкін Юрій Віта­лійо­вичСтра­хува­ння відпо­віда­льно­сті в Укра­їніканд. екон. наук: 08.04.01Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003.
Зайчук Бори­с Олекса­ндро­вичОрга­ніза­ційно­-еко­номічни­й меха­нізм побудо­ви в Укра­їні трирівне­вої систе­ми пенсійно­го забе­зпече­нняканд. екон. наук: 08.02.03Наук.-до­слід. екон. ін-т М-ва­ екон. та з пита­нь євро­п. інте­грації Укра­їни. — К., 2002.
Заре­мба Олексій Вікто­рови­чОблік і контро­ль стра­хува­ння майна­канд. екон. наук: 08.06.04Київ. нац. торг.-е­кон. ун-т. — К., 2005.
Ізото­в Сергій Олекса­ндро­вичОрга­ніза­ційно­-еко­номічні інструме­нти ризи­к-ме­неджме­нту еколо­гічни­х небе­зпекканд. екон. наук: 08.08.01НАН Укра­їни. Ін-т пробл. ринку та екон.-е­кол. дослід. — О., 2002.
Ішко­в Воло­дими­р Мико­лайо­вичУпра­вління пенсійни­ми систе­мами­ в Укра­їніканд. екон. наук: 08.02.03НАН Укра­їни. Ін-т екон. проми­слово­сті. — Доне­цьк, 2003.
Кіна­щук Лари­са Леонідівна­Орга­ніза­ційно­-пра­вові заса­ди держа­вного­ особи­стого­ обов'язко­вого­ стра­хува­ння співро­бітни­ків орга­нів внутрішніх спра­в в Укра­їніканд. юрид. наук: 12.00.07Акаде­мія держ. пода­тково­ї служби­ Укра­їни. — Ірпінь, 2003.
Козьме­нко Ольга­ Воло­дими­рівна­Систе­ма стра­хува­ння еколо­гічни­х і ката­стро­фічни­х ризи­ківканд. екон. наук: 08.08.01Сумськи­й держ. ун-т. — Суми­, 1998.
Коло­тило­ Ольга­ Дани­лівна­Стра­хува­ння ванта­жів: досвід і напрямки­ розви­тку в Укра­їніканд. екон. наук: 08.04.01Київ. нац. екон. ун-т.— К., 2002.
Кондра­тенко­ Діана­ Воло­дими­рівна­Орга­ніза­ційно­-еко­номічни­й меха­нізм регулюва­ння стра­хово­ї діяльно­сті в Укра­їніканд. екон. наук: 08.02.03Харк. нац. ун-т. — Х., 2006.
Красільніко­ва Олена­ Семе­нівна­Право­відно­сини­ стра­хува­ння відпо­віда­льно­сті судно­власни­ка пере­д третіми­ особа­миканд. юрид. наук: 12.00.03Одеська­ нац. юриди­чна акаде­мія. — О., 2005.
Криво­ручко­ Анаста­сія Вікто­рівна­Розви­ток стра­хово­го ринку в сільсько­му госпо­дарствіканд. екон. наук: 08.04.01Ін-т агра­р. еконо­міки­ УААН. — К., 1999.
Криво­шлик Тетяна­ Дмитрівна­Стра­хува­ння майна­ грома­дян в Укра­їніканд. екон. наук: 08.04.01Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004.
Кривцун Ірина­ Миро­славівна­Упра­вління ризи­ками­ підпри­ємства­ на заса­дах реаліза­ції преве­нтивни­х та компе­нсаційни­х захо­дівканд. екон. наук: 08.06.01Нац. ун-т Львівська­ політе­хніка­. — Л., 2005.
Моро­зова­ Ірина­ Львівна­Меха­нізм орга­ніза­ції пере­стра­хува­ння авіа­ційни­х ризи­ків у стра­хови­х компа­ніяхканд. екон. наук: 08.06.01Нац. авіа­ц. ун-т. – К., 2006
Мельжи­нськи­й ЯнОрга­ніза­ційно­-педа­гогічні умови­ профе­сійно­ї підго­товки­ і вдоско­нале­ння працівни­ків держа­вних уста­нов соціа­льно­го стра­хува­ння в Польшіканд. пед. наук: 13.00.04Терно­пільськи­й держ. педа­гогічни­й ун-т ім. В.Гна­тюка­. — Терно­піль, 2001..
Мура­шко Олена­ Воло­дими­рівна­Технічні резе­рви та їх роль в забе­зпече­нні фіна­нсово­ї надійно­сті стра­хово­ї компа­ніїканд. екон. наук: 08.04.01Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1998.
Навро­цьки­й Дени­с Анато­лійо­вичФормува­ння стра­хово­го ринку Укра­їниканд. екон. наук: 08.04.01НАН Укра­їни. Ін-т екон. прогно­зува­ння. — К., 2005.
Навро­цьки­й Степа­н Арка­дійо­вичСтра­хува­ння сільсько­госпо­дарсько­го підпри­ємни­цтва­ в умова­х пере­ходу до ринко­вих відно­синканд. екон. наук: 08.00.10Київ. екон. ун- т. — К., 1993.
Ники­фора­к Воло­дими­р Миха­йлови­чДого­вір стра­хува­ння відпо­віда­льно­стіканд. юрид. наук: 12.00.03НАН Укра­їни. Ін-т держа­ви і права­ ім. В.М.Ко­рецько­го. — К., 2002.
Ничи­порук Олекса­ндр Юрійо­вичРизи­ки в сільсько­му госпо­дарстві: виявле­ння, оцінка­, упра­влінняканд. екон. наук: 08.07.02Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002.
Огаре­нко Ольга­ Вікто­рівна­Стра­хува­ння ресурсно­го поте­нціа­лу АПКканд. екон. наук: 08.04.01Ін- агра­р. еконо­міки­ УААН. — К., 2002.
Онище­нко Ната­лія Васи­лівна­Рино­к авто­транспо­ртно­го стра­хува­ння і мето­ди регулюва­ння його­ в Укра­їніканд. екон. наук: 08.07.04Нац. авіа­ц. ун-т. — К., 2004
Оста­пенко­ Дмитро­ Олекса­ндро­вичСоціа­льне­ стра­хува­ння проми­слови­х робітни­ків Укра­їни (сере­дина­ ХІХ ст.-люти­й 1917 р.)канд. іст. наук: 07.00.01Харк. держ. ун-т. — Х., 1998.
Папієв Миха­йло Мико­лайо­вичРефо­рмува­ння пенсійно­ї систе­ми в Укра­їніканд. екон. наук: 08.09.01НАН Укра­їни. Ін-т демо­графії та соц. дослідж. — К., 2004.
Пацурія Ніно­ Бондо­вна.Право­ве регулюва­ння стра­хово­ї спра­ви в Укра­їні (орга­ніза­ційно­-пра­вови­й аспе­кт)канд. юрид. наук: 12.00.04Київ. нац. ун-т ім. Т.Ше­вченка­. — К., 2000.
Педче­нко Тимур Вікто­рови­чДержа­вне упра­вління систе­мою охоро­ни здоро­в'я на заса­дах зага­льно­обов'язко­вого­ держа­вного­ соціа­льно­го меди­чного­ стра­хува­нняканд. наук з держ. упр: 25.00.02Нац. акад. держ. упр. при Прези­денто­ві Укра­їни. — К., 2004.
Пере­тяка­ Олег Павло­вичРозро­бка орга­ніза­ційно­-еко­номічно­го меха­нізму упра­вління ліка­рськи­м стра­хува­нням працівни­ків проми­слово­го підпри­ємства­канд. наук з держ. упра­вління: 25.00.05Укра­їнська­ акад. держ. упр. при Прези­денто­ві Укра­їни. — К., 1998.
Пили­пенко­ Світла­на Анато­ліївна­Право­ве забе­зпече­ння обов'язко­вого­ особи­стого­ стра­хува­ння працівни­ків орга­нів внутрішніх спра­вканд. юрид. наук: 12.00.03Нац. ун-т внутр. спра­в. — Х., 2002.
Піра­товськи­й Георгій Леонідо­вичУпра­вління розви­тком суб'єктів стра­хово­го підпри­ємни­цтва­канд. екон. наук: 08.06.01Київ. нац. торг.-е­кон. ун-т. — К., 2004.
Плоско­нос Ганна­ Мико­лаївна­Меха­нізм упра­вління техно­генно­ю безпе­кою підпри­ємства­канд. екон. наук: 08.06.01Нац. авіа­ц. ун-т. — К., 2003
Подко­лзіна­ Марія Васи­лівна­Орга­ніза­ційно­-еко­номічні осно­ви розро­бки формулярно­ї систе­ми фарма­цевти­чного­ забе­зпече­ння хвори­х на стено­кардію за умов обов'язко­вого­ та добро­вільно­го меди­чного­ стра­хува­нняканд. фарма­ц. наук: 15.00.01Нац.фа­рмац. акад. Укра­їни. — Х., 2002.
Поздняко­ва Людми­ла Олексіївна­Стра­хові проце­си в умова­х ринко­вої трансфо­рмації еконо­міки­канд. екон. наук: 08.04.01Нац. акад. держ. пода­тк. служби­ Укра­їни. — Ірпінь, 2004.
Пранде­цьки­й Ігор Олексійо­вичСуча­сні тенде­нції розви­тку глоба­льно­го ринку стра­хови­х послугканд. екон. наук: 08.05.01Київ. ун-т ім. Т.Ше­вченка­. Ін-т міжна­р. відно­син. — К., 1997.
Притула­ Русла­н Леонідо­вичФарма­коеко­логічне­ обґрунтува­ння меди­каме­нтозно­го забе­зпече­ння військо­вослужбо­вців в умова­х меди­чного­ стра­хува­нняканд. мед. наук: 15.00.01Київ. мед. акад. післяди­плом. освіти­ ім. П.Л.Шупи­ка. — К., 2005.
Прихо­дько­ Воло­дими­р Сергійо­вичМето­доло­гія обліку стра­хово­ї діяльно­сті та аналіз плато­спро­можно­сті стра­хови­каканд. екон. наук: 08.06.04Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000.
Проко­пови­ч Світла­на Вале­ріївна­Моде­люва­ння гнучко­ї стра­тегії пенсійно­го стра­хува­ння в умова­х неста­ціона­рного­ сере­дови­щаканд. екон. наук: 08.03.02Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002.
Резнік Ната­лія Мико­лаївна­Вдоско­нале­ння фіна­нсово­-еко­номічно­го меха­нізму стра­хува­ння травма­тизмуканд. екон. наук: 08.04.01Укра­їнська­ акаде­мія банківсько­ї спра­ви. — Суми­, 2000.
Рома­нютін Іван Андрійо­вичЕконо­мічни­й меха­нізм стра­хува­ння ризи­ків іпоте­чного­ креди­тува­ння інве­стицій в житло­ве будівни­цтво­канд. екон. наук: 08.07.03Київ. нац. ун-т будівни­цтва­ і архіте­ктури­. — К., 2005.
Рото­ва Тетяна­ Анато­ліївна­Упра­вління прийняти­ми на стра­хува­ння ризи­ками­канд. екон. наук: 08.06.02Київ. нац. торг.-е­кон. ун-т. — К., 2002.
Сааджа­н Ірина­ Арамівна­Стра­хува­ння в систе­мі еконо­мічни­х меха­нізмів забе­зпече­ння еколо­гічно­ї безпе­киканд. екон. наук: 08.08.01НАН Укра­їни. Ін-т пробл. ринку та екон.-е­кол. дослідж. — О., 2002.
Само­йловськи­й Андрій Леонідо­вичДержа­вне регулюва­ння стра­хово­ї діяльно­сті в Укра­їніканд. екон. наук: 08.02.03Наук.-до­слід. екон. ін-т М-ва­ еконо­міки­. — К., 2000.
Само­ходськи­й Вікто­р Мико­лайо­вичНауко­ве обґрунтува­ння меди­ко- еконо­мічни­х меха­нізмів рефо­рмува­ння упра­вління отори­нола­ринго­логічно­ї служби­ на етапі пере­ходу до бюдже­тно- стра­хово­ї меди­цини­"д-ра­ мед. наук: 14.00.0414.00.33"
Семе­няка­ Васи­ль Васи­льови­чЦивільно­-пра­вове­ регулюва­ння стра­хува­ння в сфері космічно­ї діяльно­стіканд. юрид. наук: 12.00.03НАН Укра­їни. Ін-т держа­ви і права­ ім. В.М.Ко­рецько­го. — К., 2004.
Сєвка­ Вікто­рія Генна­діївна­Стра­хува­ння діяльно­сті торго­вельни­х підпри­ємствканд. екон. наук: 08.07.05Доне­ц. держ. ун-т екон. і торгівлі ім. М.Туга­н-Ба­рано­всько­го. — Доне­цьк, 2002.
Сива­к Світла­на Мико­лаївна­Право­ві пробле­ми пенсійно­го забе­зпече­ння в Укра­їніканд. юрид. наук: 12.00.05Київ. ун-т ім. Т.Ше­вченка­. — К., 1999.
Смоле­нюк Русла­н Петро­вичСтра­хови­й захи­ст госпо­дарств агра­рного­ секто­руканд. екон. наук: 08.04.01Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004.
Соко­ловськи­й Дмитро­ Бори­сови­чМоде­люва­ння спосте­режно­сті конфліктно­ї еконо­мічно­ї систе­ми стра­хово­го типуканд. екон. наук: 08.03.02Доне­ц. держ. ун-т. — Доне­цьк, 1998.
Супрун Анато­лій Анато­лійо­вичУпра­вління акти­вами­ стра­хови­х компа­нійканд. екон. наук: 08.04.01Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005.
Тата­ріна­ Тетяна­ Воло­дими­рівна­Пере­стра­хува­ння: стано­влення та шляхи­ розви­тку в Укра­їніканд. екон. наук: 08.04.01Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003.
Тара­бія Хасса­нПраво­ве регулюва­ння стра­хува­ння у зовнішньо­еконо­мічни­х зв'язка­хканд. юрид. наук: 12.00.03Київ. ун-т ім. Т.Ше­вченка­. Ін-т міжна­р. відно­син. — К., 1998.
Твердо­мед Кате­рина­ Мико­лаївна­Зако­нода­вство­ про стра­хува­ння в Укра­їні в періо­д НЕПУ (1921 - 1929 рр.)канд. юрид. наук: 12.00.01Нац. юрид. акад. Укра­їни ім. Я.Мудро­го. — Х., 2004
Ткаче­нко Ната­лія Воло­дими­рівна­Інве­стиційна­ діяльність стра­хови­х компа­нійканд. екон. наук: 08.04.01"НАН Укра­їни
Тока­рева­ Тетяна­ Воло­дими­рівна­Орга­ніза­ційно­-еко­номічні осно­ви запо­біга­ння екоде­структи­вності лісо­кори­стува­нняканд. екон. наук: 08.08.01Сум. держ. ун-т. — Суми­, 2000
Тринчук Вікто­р Вікто­рови­чФормува­ння та розви­ток марке­тингу стра­хови­х компа­нійканд. екон. наук: 08.06.01Київ. нац. торг.-е­кон. ун-т. — К., 2005.
Уманців Юрій Мико­лайо­вичФормува­ння стра­хово­го ринку в пере­хідній еконо­міціканд. екон. наук: 08.01.01Київ. держ. торг.- екон. ун-т. — К., 1997.
Фурма­н Васи­ль Мико­лайо­вичСтра­хови­й рино­к в Укра­їні: пробле­ми стано­влення та стра­тегія розви­ткуд-ра­ екон. наук: 08.04.01Ін-т екон. та прогно­зува­ння НАН Укра­їни. — К., 2006.
Федо­рова­ Марія Воло­дими­рівна­Держа­вне регулюва­ння формува­ння та вико­риста­ння соціа­льни­х фондів в Укра­їніканд. екон. наук: 08.01.01Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2006.
Хавтур Ольга­ Воло­дими­рівна­Фіна­нсові пото­ки стра­хови­х компа­ній в умова­х трансфо­рмації еконо­міки­ Укра­їниканд. екон. наук: 08.04.01Терно­п. акад. нар. госп-ва­. — Т., 2004.
Харче­нко Ната­лія Вікто­рівна­Прибуто­к і опода­ткува­ння стра­хови­х компа­нійканд. екон. наук : 08.04.01Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1998.
Царе­нко Окса­на В'яче­славівна­Розви­ток відно­син стра­хово­го відшко­дува­ння збитків і втра­т в АПКканд. екон. наук: 08.07.02Дніпро­петр. держ. агра­р. ун-т. — Д., 2004.
Шапо­вал Вале­нтина­ Миха­йлівна­Еконо­мічні заса­ди вдоско­нале­ння соціа­льно­го захи­сту в агра­рному секто­рі АПК в пере­хідни­й періо­дканд. екон. наук: 08.07.02Дніпро­петр. держ. агра­р. ун-т. — Д., 1999.
Шевче­нко Воло­дими­р Івано­вичРозви­ток ринку стра­хови­х послуг в умова­х глоба­ліза­ціїканд. екон. наук: 08.05.01Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005.
Шевчук Олекса­ндра­ Оста­півна­Еконо­міко­-мате­мати­чне моде­люва­ння діяльно­сті стра­хови­х компа­нійканд. екон. наук: 08.03.02Львів. нац. ун-т ім. І.Фра­нка. — Л., 2003.
Шматко­ Олексій Юрійо­вичМоде­люва­ння опти­мально­ї стра­тегії стра­хово­ї компа­нії при впро­вадже­нні нови­х видів стра­хува­нняканд. екон. наук: 08.03.02Доне­ц. нац. ун-т. — Доне­цьк, 2003.
Юровська­ Вікто­рія Воло­дими­рівна­Право­ве регулюва­ння відно­син в систе­мі зага­льно­обов'язко­вого­ держа­вного­ соціа­льно­го стра­хува­ння на випа­док безро­біттяканд. юрид. наук: 12.00.05Нац. юриди­чна акаде­мія Укра­їни ім. Я.Мудро­го. — Х., 2005.
Якимів Андрій Ігоро­вичРозви­ток систе­ми пенсійно­го забе­зпече­ння в Укра­їніканд. екон. наук: 08.01.01Львів. нац. ун-т ім. І.Фра­нка. — Л., 2005.
Янише­н Вікто­р Петро­вичПоняття та озна­ки стра­хови­х право­відно­син в Укра­їніканд. юрид. наук: 12.00.03Нац. юриди­чна акаде­мія Укра­їни ім. Я.Мудро­го. — Х., 1997.

Уважаемые авторы научных трудов!
Если Вы не нашли свою работу в перечне или обнаружили любые неточности в приведенной информации, просим сообщить об этом Редакцию на E-mail: editor(собака)forinsurer.com и мы внесем все необходимы изменения и дополнения.
Также мы готовы разместить текст Вашего автореферата (диссертации) в этом разделе.